Al­le forældr

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

EFTERSØGNING

I syv mør­ke og alt for lange ti­mer var to- åri­ge Storm for­s­vun­det. I syv ti­mer led­te fle­re tu­sin­de fri­vil­li­ge, hjem­me­vær­net og po­li­ti­et ef­ter den lil­le dreng, der var tril­let væk fra hjem­met i Hil­le­rød ons­dag af­ten på sin gå­cy­kel. Til sidst fandt en po­li­ti­hund ham. Soven­de un­der et træ i en skov.

Al­le for­æl­dres ma­re­ridt ud­spil­le­de sig ons­dag af­ten på den stille vej Sop­hien­lund i Hil­le­rød.

I et kort se­kund hav­de mo­de­ren til to- åri­ge Storm kig­get væk, mens han le­ge­de på sin gå­cy­kel ude på vej­en.

Og det se­kund ud­nyt­te­de den lil­le dreng til at tril­le af sted.

Med ét blev af­te­ni­dyl­len på vej­en brudt, og folk strøm­me­de ud på ga­den for at hjæl­pe mo­de­ren med at fin­de sin søn.

En af de hjæl­pen­de na­bo­er var El­se Frisk, der bor li­ge ved si­den af Storm og hans fa­mi­lie.

» Hun ( mo­de­ren, red.) lig­ne­de et spø­gel­se. Men det tror jeg nu, al­le vil­le ha­ve gjort, hvis de hav­de væ­ret i hen­des sted, « si­ger El­se Frisk og fort­sæt­ter:

» Jeg har selv et bar­ne­barn på Storms al­der. Man kan kun tæn­ke én tan­ke, når man hø­rer, at et barn er for­s­vun­det. Og det er, at det er ræd­sels­fuldt. Man kan slet ik­ke fo­re­stil­le sig, hvor­dan det er, før man selv har få­et børn. «

En sand men­ne­skej­agt

Godt tre kvar­ter ef­ter Storm for­svandt, blev det meldt til po­li­ti­et klok­ken 20.

Hur­tigt ef­ter del­te Nord­s­jæl­lands Po­li­ti ef­ter­lys­nin­gen på Fa­ce­book.

Fle­re end 1,7 mil­li­on dan­ske­re har set op­sla­get, der er ble­vet delt over 37.500 gan­ge.

Mel­lem 2.000 og 2.500 fri­vil­li­ge mød­te op i Hil­le­rød fra store de­le af lan­det for at hjæl­pe med at le­de ef­ter den lil­le dreng.

Det sam­me ske­te og­så for fi­re år si­den, da he­le Dan­mark var på den an­den en­de, da den tre- åri­ge rødt­op Hol­ger Kragh for­svandt i en nord­jysk plan­ta­ge og først blev fun­det igen 24 ti­mer se­ne­re med sin jak­ke ly­net omvendt på ef­ter en mas­siv ind­sats fra så­vel po­li­ti, be­red­ska­ber som fri­vil­li­ge.

To af dem, der delt­og i ons­da­gens eftersøgning, var 45- åri­ge Chri­sti­na Knak og hen­des 14- åri­ge søn Benja­min.

De var li­ge kom­met tilbage fra en tur i som­mer­hus, da de om­kring mid­nat i fjern­sy­net og på Fa­ce­book i hjem­met i Karl­slun­de så nyhe­den om Storms for­svin­den.

» Vi blev eni­ge om, at det kun­ne vi ik­ke gå i seng fra. Så vi be­slut­te­de at ta­ge op for at hjæl­pe med at le­de ef­ter ham, « si­ger Chri­sti­na Knak.

De to sat­te sig der­for ud i bi­len og kør­te de godt 55 ki­lo­me­ter nord­på mod Hil­le­rød.

’ Han er fun­det. Han er i li­ve’

Sam­men med søn­nen gik de straks i gang med at gen­nem­tra­ve om­rå­det ved en nær­lig­gen­de skov.

» Plud­se­lig kun­ne jeg hø­re, at der blev råbt: ’ De har fun­det hans cy­kel’. Så løb vi op mod nog­le Falck- red­dere på en skrå­ning, « for­tæl­ler Chri­sti­na Knak.

Og mens hun sam­men med søn­nen løb hen mod Falck- red­der­ne, kom for­løs­nin­gen.

» Der blev råbt: ’ de har fun­det ham. Han er i li­ve’. Da løb tå­rer­ne ba­re ned ad kin­der­ne på mig. Og nu bli­ver jeg helt rørt igen, « si­ger Chri­sti­na Knak med en spin­kel stem­me.

Rundt om­kring hen­de blev det lyk­ke­li­ge bud­skab ek­ko­et frem og tilbage.

» Al­le ste­der rundt om os blev der råbt: ’ Han er i li­ve. Han er fun­det’. Og så be­gynd­te folk at blin­ke med de­res lyg­ter op mod him­len. Det lig­ne­de nær­mest fyr­vær­ke­ri, « si­ger Chri­sti­na Knak og fort­sæt­ter:

» Folk dyt­te­de i bil­hor­ne­ne. Der blev gi­vet high- fi­ves. Det var en vild stem­ning. Det er helt ube­skri­ve­ligt. «

Lig­ner en bok­ser

Klok­ken 02.07 - ef­ter syv ti­mers ad­skil­lel­se - kun­ne Storm nat­ten til i går gen­for­e­nes med sin mor i en skov 2,8 ki­lo­me­ter fra sit hjem.

På trods af den lange ud­flugt, li­der Storm in­gen nød. Men ud­flug­ten kan dog sag­tens ses på den lil­le dreng, for­tæl­ler hans mor til TV 2.

» Storm har det godt, men han lig­ner Tom Bogs ( dansk bok­ser, red.), for­di myg­ge­ne har stuk­ket ham in­de i sko­ven. Det ene øje er helt luk­ket til på grund af de man­ge myg­ge­stik. Men Storm har det godt, og det er det vig­tig­ste, « si­ger mo­de­ren.

Gen­nem Nord­s­jæl­lands Po­li­ti har fa­mi­li­en gi­vet ud­tryk for, at den ik­ke er klar til at ta­le me­re med me­di­er­ne.

» Fa­mi­li­en har et kæm­pe be­hov for at ha­ve no­get nær­vær sam­men ef­ter den­ne store op­le­vel­se, men jeg skul­le hil­se at si­ge tak fra fa­mi­li­en. De er me­get over­væl­de­de over al den hjælp­som­hed, de har mødt, « sag­de vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Finn Ber­nt Andersen fra Nord­s­jæl­lands Po­li­ti ved en pres­se- bri­e­fing i går.

Po­li­ti­et, folk fra hjem­me­vær­net og mas­se­vis af fri­vil­li­ge delt­og i ef­ter­søg­nin­gen af to- åri­ge Storm. Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør hos Nord­s­jæl­lands Po­li­ti Finn Andersen for­tal­te i går til en pres­se­bri­e­fing, at po­li­ti­et hav­de væ­ret ’ over­væl­det’ over den støt­te og in­ter­es­se, der hav­de væ­ret for at fin­de Storm. Fo­to: Jens Astrup

El­se Frisk, der er en af na­bo­er­ne på vej­en, hvor Storm bor, hop­pe­de straks på sin cy­kel for at kø­re rundt og le­de ef­ter den lil­le dreng. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.