Res ma­re­ridt Her er hund­en, der fandt Storm

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk

PØLEÅ

HELTEHUND

Det var schæ­fer­hund­en Qu­at­tro, der nat­ten til i går snu­se­de sig frem til den afk øle­de dreng Storm, der lå og sov un­der et træ i et skov­om­rå­de, mens for­æl­dre­ne og he­le Hil­le­rød var på den an­den en­de af be­kym­ring.

Ons­dag aft en blev po­li­ti­be­tjen­ten Al­lan Fri­is og hans po­li­ti­hund Qu­at­tro kaldt op til Hil­le­rød fra de­res nor­ma­le po­li­tik­reds - Kø­ben­havns Ve­s­tegn - for at hjæl­pe med at le­de eft er to- åri­ge Storm, der var tril­let væk fra hjem­met på sin gå­cy­kel.

Ud­over de man­ge po­li­ti­be­tjen­te fra blandt an­det Nordsjælland strøm­me­de fri­vil­li­ge til i tu­sind­vis for at hjæl­pe Storms fortviv­le­de mor med eft er­søg­nin­gen.

Gø­e­de, da den fandt Storm

Men det var først klok­ken 02.07, at po­li­ti­be­tjen­ten Al­lan Fri­is og hans hund fandt Storm i om­rå­det Ga­de­vang, der ho­ved­sa­ge­ligt be­står af sko­v­be­voks­ning. Hav­de Storm nu dre­jet til ven­stre i ste­det for at fort­sæt­te li­ge ud, kun­ne han væ­re endt her, hvor ri­si­ko­en for at fal­de i van­det i mør­ket selvsagt var til ste­de.

VEJ­KRYDS Et

vid­ne ser Storm kryd­se Iste­rød­vej kl. 19.20. ’ Det vær­ste er, at han har be­gi­vet sig over Iste­rød­vej. Det er en for­fær­de­lig vej med man­ge bi­ler,’ si­ger na­bo­en El­se Frisk.

Kvar­te­ret

Sop­hien­lund, hvor Storm bor. Storm for­la­der hjem­met i ræk­ke­huskvar­te­ret kl. 19.15 ons­dag. Iføl­ge en na­bo har han grædt kort in­den - må­ske for­di han ik­ke vil i seng.

I en mail til BT be­skri­ver po­li­ti­be­tjen­ten, hvor­dan hans hund snu­se­de rundt i sko­ven for­an ham, ind­til Qu­at­tro plud­se­lig be­gyn­te at gø, hvil­ket er teg­net på, at hund­en har fun­det no­get.

Al­lan Fri­is for­tæl­ler, hvor­dan han løb hen til ste­det, hvor Qu­at­tro stod og gav hals.

Og her fandt han til sin store glæ­de og let­tel­se den lil­le dreng trygt soven­de.

Øje­blik­ket eft er kun­ne fl ere af de tu­sind­vis af fri­vil­li­ge hø­re rå­bet: ’ Han er fun­det’ gjal­den­de rundt i den mør­ke skov.

Storms mor, der cyk­le­de rundt i sko­ven for at le­de eft er sin søn, ha­ste­de hen til fi nde­ste­det, hvor den lyk­ke­li­ge gen­for­e­ning mel­lem mor og søn fandt sted.

Den to- åri­ge dreng var kold og hav­de få­et en mas­se myg­ge­stik, men el­lers var han i god be­hold.

Den fem- åri­ge schæ­fer­hund Qu­at­tro og po­li­ti­be­tjen­ten Al­lan Fri­is fandt to- åri­ge Storm. Fo­to: Pri­vat

45- åri­ge Char­lot­te Knak og hen­des søn, 14- åri­ge Benja­min, var to af de 2.000- 2.500 fri­vil­li­ge, der hjalp med at le­de ef­ter to- åri­ge Storm. Fo­to: Pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.