Tu­nesi­en bygger ter­ror- mur

BT - - NYHEDER -

de­ne til ter­r­or­an­gre­bet mod Bar­do Mu­se­et i Tu­nis i marts og­så at ha­ve gjort. Ved det­te an­greb blev 22 men­ne­sker, for­trins­vis turi­ster, dræbt.

Den plan­lag­te mur skal lø­be fra mid­del­hav­sky­sten og 160 ki­lo­me­ter ind i lan­det.

Mu­ren skal for­sy­nes med ob­ser­va­tions­po­ster og skal iføl­ge pre­mi­er­mi­ni­ste­ren væ­re fær­dig­byg­get ved årets ud­gang.

Eft er mas­sa­kren i Sous­se ind­før­te de tu­ne­si­ske myn­dig­he­der en 30 da­ge lang und­ta­gel­ses­til­stand, og man har for­stær­ket be­vogt­nin­gen ved turi­st­om­rå­der, at­trak­tio­ner og an­dre mu­li­ge ter­r­or­mål.

Sam­ti­dig har myn­dig­he­der­ne stram­met sik­ker­he­den og over­våg­nin­gen over he­le Tu­nesi­en, og blandt an­det luk­ket mo­ske­er, der er uden for myn­dig­he­der­nes kon­trol.

Ter­r­or­an­gre­bet d. 26 ju­ni i fe­ri­eog ba­de­by­en Sous­se ko­ste­de 38 men­ne­sker li­vet - her­af 30 bri­ti­ske turi­ster. Den nye mur langs græn­sen til Li­by­en skal for­hin­dre fle­re ter­r­or­an­greb - og iføl­ge Tu­nesi­ens

pre­mi­er­mi­ni­ster skal den stå fær­dig in­den nytår. Fo­to: Reu­ters

Blom­ster til min­de om ter­r­or­of­re­ne på stran­den i Sous­se. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.