IS­RA­EL

BT - - NYHEDER -

En 28- årig is­ra­e­ler med etio­pisk bag­grund fra As­hke­lon og en an­den is­ra­e­ler fra Ne­gev bli­ver an­gi­ve­ligt holdt tilbage i Ga­za. Det skri­ver den is­ra­el­ske avis Jerus­a­lem Post. Den 28- åri­ge ved navn Ave­ra Men­gi­stu skal væ­re ble­vet ta­get til fan­ge af Ha­mas for ti må­ne­der si­den . Den­ne hi­sto­rie har ind­til nu væ­ret hem­me­lig­holdt af de is­ra­el­ske myn­dig­he­der, men eft er fl ere me­di­er har skre­vet om den, vil fa­mi­li­en tors­dag hol­de et pres­se­mø­de om sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.