Hve­ran­den sej­ler glem­mer ve­sten

Op imod halv­de­len af lan­dets fri­tids­fi ske­re og - sej­le­re hu­sker ik­ke red­nings­ve­sten, når de skal på van­det

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Gra­ver­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: David Leth Wil­li­ams Tjek sø­kort, vejr

SØSIKKERHED

En red­nings­vest kan red­de liv, men en stor del af de dan­ske­re, der ny­der de­res fri­tid på van­det, ny­der ik­ke godt af den­ne sik­ker­hed.

45 pct. af de dan­ske fri­tids­fi ske­re og fri­tids­sej­le­re ta­ger ik­ke red­nings­ve­sten på som en selv­føl­ge, vi­ser en ny un­der­sø­gel­se fra Søspor­tens Sik­ker­heds­råd og TrygFon­den. Det ærg­rer Sten Em­borg, der er se­kre­ta­ri­ats­le­der i Søspor­tens Sik­ker­heds­råd.

» Med red­nings­ve­sten får man jo sim­pelt­hen me­re tid. Når man lig­ger i van­det med en red­nings­vest på, bli­ver man dels bå­ret op­pe, og man er syn­lig. Så får man tid, til at kam- me­ra­ten får vendt bå­den og kan nå at kom­me tilbage, el­ler man får tid til, at der kom­mer red­nings­mand­skab, « si­ger han.

Un­der­sø­gel­sen, gen­nem­ført via Sur­veyMon­key blandt knap 1.500 fri­tids­fi ske­re og fri­tids­sej­le­re i novem­ber og de­cem­ber 2014, vi­ser, at 55 pct. al­tid har red­nings­vest på, mens 33 pct. kun bru­ger ve­sten i dår­ligt vejr. 12 pct. ta­ger den al­drig på. Un­der­sø­gel­sen vi­ser sam­ti­dig, at hver tien­de har væ­ret i en liv­stru­en­de si­tu­a­tion på ha­vet in­den for de se­ne­ste fem år.

» Rig­tig man­ge ved jo godt, at de skal bru­ge red­nings­vest, men man­ge får det ik­ke gjort. Vo­res øn­ske er, at folk al­tid ta­ger red­nings­vest på, for man ved al­drig, hvor­når det går galt, « si­ger Sten Em­borg.

En del af Søspor­tens Sik­ker­heds- po­int, hvis man ik­ke har red­nings­vest på, « si­ger Sten Em­borg.

I 2014 druk­ne­de 19 dan­ske­re i for­bin­del­se med fri­tids­sejlads, og 12 af dem hav­de ik­ke en red­nings­vest på.

Æl­dre mænd i ri­si­ko­grup­pen

Det er den æl­dre mand, der hi­ver torsk ind over rælin­gen på sin fri­tids­båd, og fa­mi­lie­fa­de­ren, der ta­ger en hyg­ge­tur i sin sejl­båd, som har den stør­ste ri­si­ko for at druk­ne, vi­ser Tryg­Fon­dens sta­ti­stik over druk­neu­lyk­ker.

» Tryg­fon­dens na­tio­na­le druk­ne­sta­ti­stik vi­ser hel­dig­vis, at fær­re ge­ne­relt om­kom­mer ved druk­neu­lyk­ker, men den vi­ser sam­ti­dig, at mænd over 45 år har den stør­ste ri­si­ko. Det er spe­ci­elt dem, som fær­des på hav­ne­ne og hyg­ger sig med en båd i fri­ti­den, « si­ger René Hø­jer, pro- gram­chef med an­svar for ba­de- og vand­sik­ker­hed i TrygFon­den.

Des­u­den spil­ler al­ko­hol en rolle. I 2013 var 35 pct. af de druk­ne­de på­vir­ket af al­ko­hol. An­de­len var sær­lig høj blandt dem, der druk­ne­de i hav­ne, hvor he­le 80 pct. var på­vir­ket af al­ko­hol. FEM GO­DE SEJLRÅD

Hav sty r på, hvor­dan du red­der en mand om bord igen

Lær at sej­le: Hold dit grej i or­den Plan­læg din tur:

og be­klæd­ning

Hav en liv­li­ne til land:

og op­la­det mo­bil Brug ve­sten

Husk VHF

Red­nings­ve­sten kan red­de liv. Al­li­ge­vel glem­mer næ­sten halv­de­len af lyst­fi­ske­re og sej­le­re at ta­ge den på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.