Kon­ser­va­ti­ve kræ­ver fl y- test

BT - - NYHEDER - An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KAMP­FLY

Ras­mus Jar­lov ( K), for­svarsord­fø­rer for De Kon­ser­va­ti­ve, sam­men­lig­ner ind­kø­bet af nye kamp­fl y til det dan­ske fl yve­vå­ben med at kø­be en ny bil. Man kø­ber hel­ler ik­ke en bil uden at prø­ve­kø­re den først, ly­der det.

De Kon­ser­va­ti­ve vil der­for ik­ke læg­ge stem­mer til ind- kø­bet af for­sva­rets fa­vo­rit- fl y, Lo­ck­he­ed Mar­tins F35 Jo­int Stri­ke Figh­ter, hvis ik­ke dan­ske test­pi­lo­ter får lov at prø­ve­fl yve det.

» Jeg har van­ske­ligt ved at fo­re­stil­le mig, at vi vil stem­me ja til at bru­ge 30 mia. kr., før vi har te­stet det her fl y, « si­ger han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

I går skrev DR, at F35- ja­ger­fl yet, som af fl ere eks­per­ter vur­de­res som fa­vo­rit­ten til at vin­de den dan­ske or­dre på nye kamp­fl y, ik­ke er ble­vet test­fl øjet af dan­ske pi­lo­ter.

Fle­re an­dre lan­de, her­i­blandt Stor­bri­tan­ni­en, Is­ra­el, Ca­na­da, USA og Nor­ge, har al­le­re­de be­slut­tet sig for at kø­be Lo­ck­he­ed Mar­tins ny­ud­vik­le­de kamp­fl y F35.

Dansk test

Men det er alt­så ik­ke nok for De Kon­ser­va­ti­ve og for­svarsord­fø­rer Ras­mus Jar­lov:

» Jeg sy­nes selv­føl­ge­lig, at vi skal lyt­te til, hvad vo­res al­li-

Fa­vo­rit­ten til at bli­ve for­sva­rets ny kamp­fly er ik­ke ble­vet te­stet af dan­ske pi­lo­ter.

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Fo­to: Erik Jør­gen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.