Dø­de kvi­er dri­ver i land på småø­er

BT - - NYHEDER - Fo­to: Lo­ck­he­ed Martin

Mat­hil­de Gra­ver­sen Bå­de le­ven­de og dø­de kvi­er drev i går i land på fl ere dan­ske småø­er, for­tæl­ler vagt­chef ved Fyns Po­li­ti Ken­neth Tan­nquist.

» Vi fi k en an­mel­del­se fra Lan­geland om, at der var dre­vet nog­le kvi­er i land fra Rud­kø­bing og ned mod Syd­lan­geland til Bagenkop. Der var selv­føl­ge­lig nog­le øre­mær­ker i dy­re­ne, så dem un­der­søg­te vi og fandt frem til en land­mand, som for­tal­te, han hav­de 28 kvi­er gå­en­de på Store Eg­holm, « si­ger han.

Store Eg­holm er en lil­le ø mel­lem Ærø og Tåsin­ge. ere­de har af hold­nin­ger til de nye ja­ger­fl y. Men når Dan­mark skal læg­ge så stor en for­mue, skal vi ha­ve det bedst mu­li­ge be­slut­nings­grund­lag. Og det in­klu­de­rer og­så, at der er nog­le fra det dan­ske fl yve­vå­ben, der får prø­vet fl ye­ne og får set på, om det her er det rig­ti­ge valg, « si­ger han .

» Sam­ti­dig fi k vi mel­din­ger om, at der og­så var dre­vet kvi­er ind på de her små øer i om­rå­det. Så dem ar­bej­der vi med at få bjær­get i øje­blik­ket, « sag­de Ken­neth Tan­nquist i går.

Fan­get i møg­vejr

Det vi­des end­nu ik­ke, hvor man­ge dyr der har ta­get en svøm­me­tur, men land­man­den hav­de i alt 28 kvi­er på øen. Hvis bor­ge­re ser fl ere kø­er på stran­de i om­rå­det, kan de kon­tak­te po­li­ti­et på te­le­fon­num­mer 114.

Det står hel­ler ik­ke klart, hvor­for kø­er­ne er fl yg­tet fra øen, men vagt­che­fen har et bud:

» Dels er der me­get lavvan­det der­ne­de, så de kan væ­re ble­vet fan­get i det her møg­vejr, vi har. Des­u­den er de fl ok­dyr, så hvis en er ble­vet for­skræk­ket og lø­ber, så lø­ber de al­le sam­men. Det er en usæd­van­lig sag, men det er set før, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.