Dan­sker­ne sæn­ke­de far­ten i for­å­ret

BT - - NYHEDER - Chri­sti­na Nord­vang Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BØ­DE­REGN

De se­ne­ste tal fra Vej­di­rek­to­ra­tets Ha­stig­heds­ba­ro­me­ter vi­ser, at gen­nem­snits­ha­stig­he­den på vej­net­tet i for­å­ret 2015 er fal­det, sam­men­lig­net med sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

Det er især i de store by­er og på lan­de­vej­en, at tra­fi kan­ter­ne sat­te tem­po­et ned.

En me­get po­si­tiv ud­vik­ling, me­ner Rigs­po­li­ti­et.

» Det glæ­der mig vir­ke­lig me­get, at gen­nem­snits­ha­stig­he­den er fal­det på de dan­ske ve­je. Der er en klar sam­men­hæng mel­lem ha­stig­hed og uheld, så jo bed­re tra­fi kan­ter­ne bli­ver til at over­hol­de fart­græn­ser­ne, des fær­re dræb­te og til­ska­de­kom­ne bli­ver der, « si­ger cen­ter­chef Thorkild Ste­en Jen­sen fra Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Færds­els­cen­ter.

Selv om dan­sker­ne sæn­ke­de far­ten, er der al­li­ge­vel ble­vet ud­skre­vet langt fl ere bø­der end i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Rigs­po­li­tiets eg­ne tal vi­ser, at an­tal­let af sig­tel­ser for ha­stig­heds­over­træ­del­ser må­lt af fo­to­vog­ne er ste­get med 40 pro­cent fra sid­ste for­år til det­te for­år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.