St­ar­bucks num­mer 18 i Dan­mark

BT - - NYHEDER -

Det er på hjør­net mel­lem Nør r e p o r t Sta­tion og To r v e h a l - ler­ne, at den nye St­ar­bucks skal lok­ke fl ere kaff eg­la­de kø­ben­hav­ne­re ind i var­men. Det bli­ver den 18. St­ar­bucks i Dan­mark, og num­mer 12 i Stor­kø­ben­havn. Over 300.000 men­ne­sker pas­se­rer hver dag for­bi Nør­report Sta­tion, og St­ar­bucks har der­med po­ten­ti­a­le til at bli­ve en af de mest be­søg­te kaff eba­rer i lan­det. St­ar­bucks dri­ves i et sam­ar­bej­de med Dansk Su­per­mar­ked. Den ame­ri­kan­ske kaff ekæ­de be­gynd­te i 1971 og har nu fl ere end 21.000 kaff eba­rer i ver­den. De solg­te i 2013 Ara­bi­ca- kaff e og blå­bær­muf­fi ns for 14,9 mia. dol­lar. Det sva­rer til 100 mia. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.