Tro­els Lund er knap så po­pu­lær

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen

Næstformanden må nø­jes med 5. plad­sen, selv om det er ham, der har få­et mest tv- tid, si­den re­ge­rin­gen til­t­rå­d­te.

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen

Han må nø­jes med en 2. plads hvad for­vent­nin­ger­ne an­går. Li­ge­som In­ger Støj­berg de­ler og­så han i høj grad van­de­ne. 41 pct. af blå bloks væl­ge­re har for­vent­nin­ger til ham, mens det kun gæl­der 9 pct. af rød bloks væl­ge­re. væ­re ble­vet chi­ka­ne­ret af ind­van­drer­dren­ge:

’ Hvor­når er der nog­le for­æl­dre, der gri­ber ind, og hvor­når sæn­ker I dren­ge skul­dre­ne? I bor i Dan­mark, og jeg be­gri­ber sim­pelt­hen ik­ke, at I ik­ke gør jer uma­ge for at op­fø­re jer or­dent­ligt. I bli­ver ik­ke til no­get, hvis I fort­sæt­ter så­dan,’ skrev hun.

Stær­ke fø­lel­ser

» Ud­læn­din­gepo­li­tik­ken er et om­rå­de, hvor der er me­get stær­ke fø­lel­ser og hold­nin­ger i beg­ge lej­re. Det kan og­så ses i min mail­boks, og det kan mær­kes på ga­den og i me­tro­en. Det er no­get, al­le har en me­ning om, og det kan jeg

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen

Han har få­et et svært om­rå­de, og væl­ger­nes for­vent­nin­ger er hel­ler ik­ke hø­je. Kun 5 pct. har for­vent­nin­ger til ham. mær­ke i hver­da­gen. Jeg får kom­men­ta­rer af bå­de den ene og den an­den slags, kan jeg godt si­ge, « si­ger In­ger Støj­berg.

Har du selv per­son­ligt truk­ket Ven­stre i en me­re ud­læn­din­ge­kri­tisk ret­ning?

» Det må an­dre be­døm­me. Men jeg har in­ter­es­se­ret mig for om­rå­det i man­ge år. Og jeg for­try­der ik­ke en ene­ste de­bat, jeg har rejst el­ler ka­stet mig ind i. Fol­ke­tings­val­get i sig selv vi­ste, at man­ge dan­ske­re øn­sker en op­stram­ning på ud­læn­din­ge­om­rå­det. Og det er det, der er min op­ga­ve. Men det kom­mer og­så til at de­le van­de­ne frem­over, « si­ger In­ger Støj­berg.

Kul­tur- og kir­ke­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der

In­gen borgerlig re­ge­ring uden Ber­tel Haar­der, der har væ­ret mi­ni­ster i me­re end 20 år, for­delt over de sid­ste fi­re år­ti­er. Han er og­så po­pu­lær i den­ne må­ling, og i øv­rigt li­ge så po­pu­lær blandt væl­ge­re i rød blok som i blå.

Er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen

Han kæm­pe­de for Løk­ke un­der for­mands­op­gø­ret, og han er en vig­tig stra­teg i ma­skin­rum­met. Lidt på sam­me må­de som Hen­rik Sass Lar­sen er hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Men væl­ger­ne har ik­ke me­get fi­dus til ham.

FOR­VENT­NIN­GER

Tro­els Lund Poul­sen er ble­vet er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster, hvil­ket er en me­get cen­tral placering i re­ge­rin­gen.

Men væl­ger­ne har knap så me­get fi­dus til ham.

Først var han tæt på ik­ke at bli­ve valgt - han var 304 stem- mer fra at bli­ve slå­et af den tem­me­lig ukend­te Fat­ma Ök­tem i He­den­sted- kred­sen.

Næst­sidst Mi­ni­ster for børn, un­der­vis­ning og li­ge­stil­ling El­len Tra­ne Nør­by

Den tid­li­ge­re po­li­ti­ske ord­fø­rer har væ­ret mak­ker med Kri­sti­an Jen­sen, da han var grup­pe­for­mand. Hun har ik­ke væ­ret mi­ni­ster før, men bli­ver godt mod­ta­get. Og nu, hvor han er ble­vet mi­ni­ster, er væl­ger­nes for­vent­nin­ger og­så la­ve.

Ud af 17 mi­ni­stre må han nø­jes med en 16. plads med hen­syn til væl­ge­nes for­vent­nin­ger.

Nr. 17 er ener­gi- og kli­ma­mi­ni­ster Lars Chr. Lil­le­holt. De to har det til fæl­les, at de kæm­pe­de til sid­ste blods-

Fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen

Han ny­der respekt in­ter­nt i Ven­stre og og­så i be­folk­nin­gen, der gi­ver ham en 4. plads. Sam­men med Lars Løk­ke er han i øv­rigt den ene­ste, der flyt­ter ind i det sam­me mi­ni­ste­ri­um, han for­lod i 2011.

Trans­port- og byg­nings­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt

Og­så han har mi­ni­ste­rer­fa­ring og har tid­li­ge­re væ­ret magt­fuld grup­pe­for­mand og er i det he­le ta­get en vig­tig per­son in­ter­nt i Ven­stre. Væl­ger­ne er dog knap så im­po­ne­re­de og pla­ce­rer ham på en 13. plads.

For­svars­mi­ni­ster og mi­ni­ster for nor­disk sam­ar­bej­de Carl Holst

Han var kon­ge af Søn­derjyl­land som re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Syd­dan­mark. Men det va­rer lidt, før han bli­ver kon­ge af me­nings­må­lin­ger­ne. Her må han nø­jes med en 14. plads.

Mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Hansen

Hun har væ­ret mi­ni­ster før og er straks ble­vet mødt med kri­tik fra po­li­ti­ske mod­stan­de­re, der fryg­ter, at hun vil ska­de mil­jø­et. Væl­ger­ne er dog me­re po­si­ti­ve og pla­ce­rer hen­de midt i fel­tet. drå­be for Lars Løk­ke un­der for­mands­op­gø­ret sid­ste år. Det gi­ver plus i ka­rak­ter­bo­gen hos Løk­ke, men åben­bart ik­ke hos væl­ger­ne.

Og­så for­svars­mi­ni­ster Carl Holst kæm­pe­de hårdt på Løk­kes si­de - han bli­ver nr. 14.

Kvin­der kla­rer sig pænt Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Jørn Ne­er­gaard Lar­sen

Den tid­li­ge­re di­rek­tør for Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning en­der un­der mid­del i den­ne må­ling. Kun 7 pct. har for­vent­nin­ger til ham. Ud­for­dre­ren den­gang, uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen, må nø­jes med en fem­te­plads.

Det er ik­ke op­ti­malt for næstformanden, der må se sig slå­et af bl. a. in­te­gra­tions­mi­ni- ster In­ger Støj­berg og ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind.

De kvin­de­li­ge de­butan­ter på hol­det, sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de og un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by, kla­rer sig pænt.

De bli­ver hen­holds­vis nr. 7 og 9 på li­sten over mi­ni­stre, væl­ger­ne har størst for­vent­nin­ger til.

De ads­purg­te har haft mu­lig­hed for at sæt­te fra et til tre kryd­ser, og tal­le­ne gi­ver der­for ik­ke 100 pct. til­sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.