11- årig dansk dreng druk­net

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

ULYK­KE

Den 11- åri­ge dan­ske dreng, der faldt over bord mandag eft er­mid­dag fra en vand­cy­kel, blev i går bjer­get af fran­ske dyk­ke­re.

Det ske­te eft er en ihær­dig ind­sats fra fransk po­li­ti, ma­ri­ne­sol­da­ter og dyk­ke­re, der fandt dren­gen i går eft er­mid­dag om­kring kl 17. Han hav­de væ­ret for­s­vun­det, si­den han faldt af en vand­cy­kel midt på sø­en Lac de Saint Cas­si­en, tæt på Can­nes, i man­dags.

In­gen chan­ce

Det be­kræft er Ge­rard Matz, der er kap­ta­jn for po­li­ti­styr­ken i Var, over for BT. For­æl­dre­ne er un­der­ret­tet og iføl­ge po­li­ti­et mod­ta­ger psy­ko­log­hjælp.

Tid­li­ge­re i dag op­ly­ste Matz, at han ik­ke men­te, der var chan­ce for at fi nde dren­gen i li­ve:

» Det tror jeg desvær­re ik­ke. De op­lys­nin­ger, vi har få­et fra dem, der var til ste­de, og fra vid­ner i nær­he­den, gi­ver ik­ke me­get håb, « for­kla­re­de han.

» Jeg tror og­så, at for­æl­dre­ne har ind­set, at der ik­ke er no­get håb, « lød den tri­ste mel­ding fra Ge­rard Matz, der alt­så vi­ste sig at hol­de stik.

Led­te fl ere ste­der

Han for­tal­te end­vi­de­re, at af­hø­rin­ger hav­de vist, at po­li­ti­et må­ske hav­de fo­ku­se­ret på det for­ker­te om­rå­de af den 160 me­ter bre­de sø i de­res eft er­forsk­ning.

» Det stør­ste pro­blem er at fi nde det helt præ­ci­se sted, hvor dren­gen er fal­det i, « for­kla­re­de Ge­rard Matz.

Po­li­ti­et hav­de i før­ste om­gang få­et op­lyst ét sted, men op­lys­nin­ger fra vid­ner og en mo­bi­l­op­ta­gel­se la­vet af en per­son i nær­he­den pe­ge­de på, at dyk­ker­ne skul­le le­de et an­det sted.

Et bil­le­de fra den fran­ske avis Var- Mat­in vi­ser dyk­ke­re på vej ud at le­de eft er den 11- åri­ge dreng.

Det ulyk­ke­li­ge uheld ske­te mandag eft er­mid­dag om­kring klok­ken 16.30, hvor den 11- åri­ge iføl­ge fran­ske me­di­er var ta­get med sin mor og tre sø­sken­de ud på sø­en på en vand­cy­kel. Hans far og fa­mi­li­ens fem­te barn blev tilbage på stran­den.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce op­ly­ste tid­li­ge­re på da­gen til BT, at den dan­ske am­bas­sa­de i Pa­ris fort­sat un­der­sø­ger sa­gen.

Lac de Saint Cas­si­en

Det var i den­ne af­lan­ge fran­ske sø den 11- åri­ge dreng på tragisk vis mi­ste­de li­vet, da han faldt over bord fra en vand­cy­kel. Det ske­te mandag ef­ter­mid­dag - i går fandt fransk po­li­ti en­de­lig dren­gen. Fo­to: Goog­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.