KRI­STIN- DRAB OPK

For­æl­dre let­te­de, eft er at 38- årig er an­holdt for drab på de­res 12- åri­ge dat­ter. Kri­stin blev kvalt i 1999

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

EFTERFORSKNING

12- åri­ge Kri­stin Ju­el Jo­han­nes­sen glæ­de­de sig, da hun ved 18.30- ti­den 5. au­gust 1999 i sen­som­mer­so­len hop­pe­de op på sin cy­kel og hju­le­de af sted de få ki­lo­me­ter mod San­de­nes nær Hed­rum i det syd­li­ge Nor­ge for at mø­de en jæv­nal­dren­de ve­nin­de. De skul­le ud at ba­de.

Men den min­dre­åri­ge pi­ge nå­e­de al­drig frem. Un­der­vejs blev hun uvist af hvil­ken år­sag an­ta­stet af en mand, som kval­te li­vet ud af hen­de.

Kri­stin Ju­el Jo­han­nes­sens cy­kel, som ty­de­lig­vis var for­søgt skjult i en græs­be­voks­ning tæt ved den af­si­des be­lig­gen­de Rep­pe­s­gård­vei­en i Hed­rum, blev fun­det godt fi re ti­mer se­ne­re.

Og det blev kort eft er be­kræft et, at der var ta­le om den vær­ste for­bry­del­se af al­le - drab på et barn - da Kri­stin Ju­el Jo­han­nes­sens lig blev fun­det i et nær­lig­gen­de sko­vstyk­ke blot 20 me­ter fra, hvor cyk­len blev fun­det. eft er­for­sket igen, selv om sa­gen tek­nisk set var ble­vet hen­lagt og de­kla­re­ret ’ uopklaret’.

» Vi har kæm­pet og kæm­pet og kæm­pet. Nu ser vi re­sul­ta­tet af, at vi ik­ke har gi­vet op. Det er så dej­ligt, si­ger en let­tet Ro­ar Ju­el Jo­han­nes­sen, far til Kri­stin, til vg. no.

20 ring­bind sags­ak­ter

Un­der­vejs har han og hu­stru­en An­ne af egen lom­me be­talt pri­vat eft er­forsk­ning, haft kon­takt til bå­de FBI og In­ter­pol og har selv gra­vet sig dybt ned i sa­gen, som det har væ­ret umu­ligt for sær­ligt den knu­ste far at slip­pe.

Hvil­ket og­så Kri­stin Ju­el Jo­han­nes­sens gam­le væ­rel­se sta­dig vid­ner om. Her står der nem­lig sags­ak­ter i me­ter­vis, og det er og­så her, han af­ten eft er aft en, nat eft er nat, har sid­det og gen­nem­gå­et pa­pi­rer og rap­por­ter i sin sø­gen eft er sand­hed og ret­fær­dig­hed.

» Det be­gynd­te med ni ring­bind. Nu har jeg 20. Og jeg sad fak­tisk og læ­ste po­li­ti­do­ku­men­ter, da po­li­ti­et rin­ge­de i aft es, « for­tæl­ler Ro­ar Ju­el Jo­han­nes­sen.

Han og hu­stru­en ud­tryk­te i går let­tel­se over, at der nu er an­holdt en for­modet ger­nings­mand. Og at det er net­op den 38- åri­ge lo­ka­le mand fra Lar­vik, for­di Ro­ar Ju­el Jo­han­nes­sen i sin ut­ræt­te­li­ge kamp for at fi nde sin dat­ters mor­der har haft net­op ham mistænkt gen­nem ti år.

Men de man­ge år med sav­net af Kri­stin og sam­ti­dig den lange, ut­ræt­te­li­ge kamp for at få ret­fær­dig­hed har tæ­ret hårdt på fa­mi­li­en, af­slø­rer han over for vg. no:

» Hel­bre­det er ik­ke læn­ge­re, hvad det har væ­ret for hver­ken An­ne el­ler mig. In­ter­nt her i hu­set er det desvær­re gå­et heft igt for sig in­di­mel­lem. Det har ko­stet pen­ge, hel­bred og van­vit­tig me­get tid. Fak­tisk skal vi væ­re gla­de for, at vi sta­dig er gift , « si­ger han.

Grund­lovs­for­hør i dag

Selv om der nu er ud­pe­get en for­modet ger­nings­mand, er der sta­dig en na­gen­de tvivl hos fa­mi­li­en over, om po­li­ti­et nu kan få ham dømt. Ik­ke mindst for­di han al­le­re­de er ble­vet fri­kendt tid­li­ge­re.

» På en må­de er vi let­te­de, men sam­ti­dig ta­ger vi ik­ke no­get for go­de va­rer, før vi har ret­tens ord for, at han er skyl­dig, « si­ger Linda Ju­el Jo­han­nes­sen, sø­ster til Kri­stin.

Den drabs­sig­te­de bli­ver i dag frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved ret­ten i Lar­vik med krav om va­re­tægts­fængs­ling.

Kri­stin

var på vej ud at ba­de i sø­en Goksjø nær sit hjem i Hed­rum i Syd­nor­ge, da hun blev kvalt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.