’’

BT - - NYHEDER - Ro­ar Ju­el Jo­han­nes­sen, far til Kri­stin

Vi har kæm­pet og kæm­pet og kæm­pet. Nu ser vi re­sul­ta­tet af, at vi ik­ke har gi­vet op

Ons­dag aft en - alt­så nu næ­sten 16 år se­ne­re - skred norsk po­li­ti til an­hol­del­se af en 38- årig mand fra Lar­vik- eg­nen og sig­te­de ham for det uhyg­ge­li­ge pi­ged­rab.

Den drabs­sig­te­de er den selv­sam­me mand, som tilbage i 2001 først blev kendt skyl­dig i mand­drab ved ret­ten i Lar­vik og idømt 12 års fængsel ved det nor­ske rets­sy­stems før­ste in­stans. Men som året eft er blev fri­kendt af rigs­ad­vo­ka­ten, eft er at en dna- analyse af et hår, der blev fun­det på Kri­stin Ju­el Jo­han­nes­sen, vi­ste sig at stam­me fra en kvin­de.

Der­for blev man­den løsladt, in­den sa­gen kom for lands­ret­ten.

Men nu er der på grund af langt me­re avan­ce­ret tek­nik duk­ket helt nyt dna- be­vis­ma­te­ri­a­le op i sa­gen, som den dræb­te Kri­stin Ju­el Jo­han­nes­sens fa­mi­lie he­le ti­den har skub­bet hårdt på for at få gen­op­ta­get og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.