Pe­ger mod den sig­te­de

BT - - NYHEDER -

Et drab, der har ry­stet ik­ke ale­ne et helt lo­kal­sam­fund, men he­le lan­det.

Fun­det af et helt nyt dna- spor af­slø­re­de po­li­ti­le­del­sen på en pres­se­kon­fe­ren­ce i går eft er­mid­dag i Lar­vik:

» Det er vo­res helt kla­re op­fat­tel­se, at vi har nye be­vi­ser i sa­gen. Det dre­jer sig om et dna- be­vis, som vi me­ner knyt­ter ham, som nu er an­holdt, til ger­nings­ste­det. Vi har få­et helt nye me­to­der til at skaff e dna- be­vi- ser. Ik­ke på nye fund, men på det i for­vej­en be­slag­lag­te ma­te­ri­a­le, « sag­de Christine Fos­sen, po­li­ti­me­ster for Vest­fold Po­li­ti­di­strikt.

Tung sky

» Et uopklaret drab hæn­ger som en tung sky over et po­li­ti­di­strikt, over en lo­kal­sta­tion og over et lo­kal­sam­fund. Jeg er stolt over det lo­ka­le ini­ti­a­tiv, som fi k gen­op­ta­get sa­gen, « lød det vi­de­re fra Christine Fos­sen.

Hun blev på det sær­de­les vel­be- søg­te pres­se­mø­de sup­ple­ret af bl. a. Knut Vi­dar Vit­ter­sø, som er le­der af eft er­forsk­nings­sek­tio­nen i Vest­fold Po­li­ti­di­strikt:

» Bag­grun­den for an­hol­del­sen er dna- ana­ly­ser, der knyt­ter den sig­te­de til dra­bet. Nye, bed­re og me­re avan­ce­re­de me­to­der har gjort det mu­ligt at sam­men­sæt­te en fuld­stæn­dig dna- pro­fi l. Det er et stort eft er­forsk­nings­ma­te­ri­a­le, der lig­ger til grund, « sag­de han.

Iføl­ge dag­bla­det. no er det bl. a. på for­an­led­ning af en af po­li­tiets eg­ne spe­ci­alp­sy­ko­lo­ger, 44- åri­ge Clas Fredric Andersen, at eft er­forsk­nin­gen af Kri­stin- dra­bet er ble­vet gen­op­ta­get. Den var el­lers hen­lagt, men psy­ko­lo­gen plø­je­de sags­ak­ter­ne igen­nem i sin fri­tid og fandt grund­lag for, at der var no­get at kom­me eft er.

Da han hav­de frem­lagt det for po­li­ti­le­del­sen, valg­te den at gen­op­ta­ge eft er­forsk­nin­gen på fuld styr­ke for godt et år si­den.

Den 38- åri­ge nu drabs­sig­te­de mand har he­le ti­den næg­tet at ha­ve no­get at gø­re med mor­det på Kri­stin Ju­el Jo­han­nes­sen.

Hans for­sva­rer, ad­vo­kat Sø­ren Ø. Hel­le­nes, si­ger:

» Min kli­ent har end­nu ik­ke ta­get stil­ling til po­li­tiets an­kla­ger mod ham. Han stil­ler sig ufor­stå­en­de over for sig­tel­sen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.