Knæk og bræk

Ti­vo­lis for­ly­stel­ses­ma­ra­ton gav fle­re del­ta­ge­re kval­me

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

VAN­VID

Fle­re blev ramt af kval­me, og nog­le ka­ste­de end­da op, da Ti­vo­li i går tog hul på an­den del­fi­na­le i par­kens store for­ly­stel­ses­ma­ra­ton. Her skul­le 17 vove­hal­se dy­ste om, hvem der kun­ne sid­de længst i for­ly­stel­sen Aquila, mens de blev cen­tri­fu­ge­ret, vendt på ho­ve­d­et og ud­sat for 4G på­virk­ning.

For­ly­stel­sen blev sat i gang klok­ken 08.12, og her fik al­le del­ta­ge­re ud­le­ve­ret en brækpo­se. Del­ta­ger­ne skul­le dog helst und­gå at ta­ge den i brug un­der­vejs, da opkast vil­le diskva­li­fi­ce­re dem fra kon­kur­ren­cen.

Ef­ter 14 mi­nut­ter og fem tu­re blev for­ly­stel­sens gen­tag­ne cir­ku­la­tio­ner imid­ler­tid for me­get for 29- åri­ge Emil Mal­te­sen, der som den før­ste måt­te træk­ke sig fra kon­kur­ren­cen, for­di han var tæt på at ka­ste op.

Lidt for me­get mor­gen­mad

» Min stolt­hed har lidt et knæk, må jeg in­drøm­me. Jeg hav­de ik­ke reg­net med at væ­re den før­ste, der var ude i dag. Jeg tror, jeg hav­de spist lidt for me­get mor­gen­mad, « for­tal­te han, kort ef­ter han var dømt ude af kon­kur­ren­cen.

24 mi­nut­ter se­ne­re var der fi­re me­re, der måt­te træk­ke sig. Og knap en ti­me in­de i kam­pen måt­te end­nu en del­ta­ger kig­ge dybt i brækpo­sen. Han kla­re­de 16 tu­re.

Fi­re ti­mer på ho­ve­d­et

Det er før­ste år, at Ti­vo­li af­hol­der for­ly­stel­ses­ma­ra­ton. Her skal del­ta­ger­ne dy­ste om at sid­de længst i for­ly­stel­ser­ne og kla­re de ind­lag­te ud­for­drin­ger. Kon­kur­ren­cen er delt op i fi­re del­fi­na­ler, der hver gang kå­rer to vin­de­re, som går vi­de­re til den en­de­li­ge fi­na­le i sep­tem­ber. Før­ste­præ­mi­en be­står af 10 års fri en­tré til Ti­vo­li og Ti­vo­lis for­ly­stel­ser.

Der var sat fi­re ti­mer af til ar­ran­ge­men­tet, men for fem af del­ta­ger­ne kun­ne kon­kur­ren­cen snildt ha­ve va­ret læn­ge­re.

Kan­di­se­re­de æb­ler

Ef­ter tre en halv ti­me var fem del­ta­ge­re sta­dig li­ge upå­vir­ke­de af for­ly­stel­sen, og der­for måt­te Ti­vo­lis per­so­na­le til sidst ud­sæt­te de til­ba­ge­væ­ren­de del­ta­ge­re for nog­le sær­li­ge ud­for­drin­ger, før to vin­de­re kun­ne kå­res.

Un­der­vejs blev del­ta­ger­ne for ek­sem­pel ud­sty­ret med en nat­bril­le, li­ge­som per­so­na­let ef­ter 59. run­de valg­te at in­tro­du­ce­re en ny ud­for­dring. Del­ta­ger­ne skul­le spi­se om kap i kan­di­se­re­de æb­ler.

De to, der hav­de spist mest af de­res kan­di­se­re­de æb­ler, da for­ly­stel­sen gea­re­de ned ef­ter 60. tur, var 17- åri­ge Ama­lie Mai Kjærul­ff og 19- åri­ge Ni­co­li­ne Jen­sen, og de kun­ne der­for kal­de sig vin­der­ne af da­gens del­fi­na­le.

Aquila er en for­ly­stel­se, der ro­te­rer, mens vog­ne­ne li­ge­le­des dre­jer rundt om sig selv. Un­der tu­ren kom­mer man op i 11 me­ters højde - oven i kø­bet på ho­ve­d­et. Fo­to: Claus Bech

Ef­ter tre en halv ti­me skul­le del­ta­ger­ne spi­se om kap i kan­di­se­re­de æb­ler, mens de kør­te på ho­ve­d­et i den vil­de for­ly­stel­se. Den ud­for­dring blev mid­ler­tid for me­get for nog­le af del­ta­ger­ne.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.