’ Man skal hjæl­pe dem’ ’’

Dan­sker rej­ste til fe­ri­eø for at hjæl­pe flygt­nin­ge

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk Fa­h­my Al­ma­jid

De var sja­sk­vå­de, bør­ne­ne græd, og de mang­le­de sko og tøj. Jeg sid­der i fre­de­li­ge Dan­mark og har det godt med min fa­mi­lie, men man kan ik­ke si­ge, at det ik­ke ra­ger mig

NØDRÅB

’ Plea­se co­me!’

Så­dan lød or­de­ne, da Fa­h­my Al­ma­jid rin­ge­de til en au­stralsk re­stau­ran­te­jer på Les­bos ef­ter at ha­ve set et tvindslag fra græ­ske fe­ri­eø, hvor fle­re hund­re­de flygt­nin­ge dag­ligt går i land ef­ter at væ­re flyg­tet fra krig i de­res hjem­land.

Indsla­get gjor­de stort ind­tryk, og han fandt der­for frem til re­stau­ran­te­je­ren, der ko­or­di­ne­rer den fri­vil­li­ge hjæl­pe­ind­sats på øen. Da­gen ef­ter var han om bord på et fly til Les­bos.

» De hav­de det for­fær­de­ligt. Man skal hjæl­pe dem, tænk­te jeg. Jeg sid­der i fre­de- li­ge Dan­mark og har det godt med min fa­mi­lie, men man kan ik­ke si­ge, at det ik­ke ra­ger mig, « si­ger Fa­h­my Al­ma­jid, der er pen­sio­ne­ret jour­na­list og in­te­gra­tions­kon­su­lent og kom­mer op­rin­de­ligt fra Sy­ri­en.

Ro, mad og drik­kel­se

I to uger fra tid­lig mor­gen til sen af­ten hjælp han og man­ge lo­ka­le de flygt­nin­ge, der kom til by­en Mo­li­vos på Les­bos.

» De var sja­sk­vå­de, bør­ne­ne græd, og de mang­le­de sko og tøj. Jeg kun­ne snak­ke med dem og få dem til at fal­de til ro. Jeg gav dem no­get at spi­se og drik­ke. De, der ik­ke hav­de sko, fandt jeg en sko til, og de, der ik­ke hav­de tøj, fik tøj, « si­ger Fa­h­my Al­ma­jid, der for­tæl­ler, at øens turi­ster og­så hjælp til.

De køb­te mad og af­le­ve­re­de tøj. Nog­le end­da he­le de­res kuf­fert, in­den hjem­rej­sen. Grup­pen af fri­vil­li­ge blev kon­tak­tet af lo­ka­le og turi­ster, hver gang en ny båd med flygt­nin­ge kom til sy­ne på ha- vet. Og tak­nem­me­lig­he­den var ik­ke til at ta­ge fejl af.

» Da jeg for­tal­te dem, at jeg var kom­met he­le vej­en fra Dan­mark, blev de enormt gla­de, men kun­ne sim­pelt­hen ik­ke for­stå det. De spurg­te mig igen og igen, hvem der be­tal­te mit op­hold, og om jeg ik­ke hav­de en fa­mi­lie. De kun­ne slet ik­ke for­stå, at jeg vil­le for­la­de min fa­mi­lie for at hjæl­pe dem. « si­ger Fa­h­my Al­ma­jid.

Når flygt­nin­ge­ne kom­mer i land, skal de gå 70 ki­lo­me­ter for at kom­me til re­gi­stre­rings­lej­ren. De kan ik­ke ta­ge bus, taxa el­ler kø­re med pri­va­te, før de er re­gi­stre­ret. In­den da er de nem­lig il­le­ga­le, og hvis man trans­por­te­rer dem, vil man bli­ve be­trag­tet som men­ne­skes­mug­ler.

2.000 ka­sket­ter har Fa­h­my Al­ma­jid købt, så al­le flygt­nin­ge­ne kan få skyg­ge i an­sig­tet, når de skal gå 70 ki­lo­me­ter til lej­ren, hvor de skal re­gi­stre­res.

Fo­to: Fa­h­my Al­ma­jid

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.