CHARTERKUP: KOM PÅ BIL­LIG SOL­FE­RIE

Drilsk som­mer­vejr ska­ber rej­se­boom, og den græ­ske kri­se skræm­mer ik­ke de dan­ske turi­ster

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk FO­TO: Iris GRA­FIK

REJ­SE­LYST

Mens an­dre hol­der fe­rie, har lan­dets rej­sesel­ska­ber li­ge nu ry­gen­de travlt med be­stil­lin­ger fra rej­se­lyst­ne dan­ske­re.

Det mil­dest talt lu­ne­ful­de dan­ske som­mer­vejr har sat gang i en bøl­ge af char­ter­rej­ser, op­ly­ser fle­re af lan­dets stør­ste rej­sesel­ska­ber, som BT har talt med.

Ole Stou­by, der er adm. di­rek­tør hos Tra­vel­mar­ket. dk, mær­ker og­så ten­den­sen:

» Når folk kig­ger frem og kan se, at de næ­ste 14 da­ge bli­ver så­dan no­get rig­tig dansk tr­æls som­mer­fe­ri­e­vejr med blæst, regn og lidt sol en gang imel­lem, så sti­ger ef­ter­spørgs­len me­get kraf­tigt. De, der var i tvivl før, vil nu af sted, « si­ger rej­se­eks­pert Ole Stou­by til BT.

Og det kan ses på bå­de ud­bud og pri­ser, der ge­ne­relt er væ­sent­ligt hø­je­re end sid­ste år.

Men du kan sta­dig nå at få en uges sol­fe­rie til en god pris, hvis du slår til nu. BT har bedt en ræk­ke af de stør­ste rej­sesel­ska­ber om at kom­me med de­res bed­ste til­bud på rej­ser til hen­holds­vis par og fa­mi­li­er, og hvis du er hur­tig, er der mu­lig­hed for at sco­re en uges fe­rie in­klu­siv fly og ho­tel til om­kring 3.500 kro­ner per per­son.

» I for­hold til sid­ste som­mer hvor pri- ser­ne var uhørt la­ve på grund af over­ka­pa­ci­tet på mar­ke­det, har pris­ni­veau­et ta­get et or­dent­ligt hop. Så nu skal man le­de lidt læn­ge­re for at fin­de det go­de til­bud, « si­ger Ole Stou­by.

Næ­sten ud­solgt

Blandt an­dre Bravo Tours mel­der om tæt på ud­solgt.

» Der er vir­ke­lig drøn på. I øje­blik­ket er der pro­p­fyld­te char­ter­fly, men der er sta­dig le­di­ge plad­ser at få i de kom­men­de uger. Nu be­gyn­der pri­ser­ne dog at bli­ve me­re sta­bi­le igen, for­di ef­ter­spørgs­len er så stor, som den er, « si­ger rej­seam­bas­sa­dør hos Bravo Tours Stig El­ling.

Den øko­no­mi­ske kri­se i Græken­land har ik­ke få­et char­ter­turi­ster­ne til at væ­re me­re til­ba­ge­hol­den­de, men der er man­ge dan­ske­re, som kon­tak­ter rej­sesel­ska­bet med spørgs­mål om si­tu­a­tio­nen, op­ly­ser Stig El­ling:

» Vi har ik­ke haft et tomt sæ­de til Græken­land, men det er klart, at der er man­ge, der rin­ger til os for at få en op­da­te­ring. Vo­res svar til dem er, at der ab­so­lut ik­ke er no­get at væ­re nervøs for. Der er gan­ske ro­ligt og fre­de­ligt på øer­ne i mod­sæt­ning til At­hen, hvor det ser lidt me­re dystert ud, « si­ger Stig El­ling.

Ek­stra kon­tan­ter

Han un­der­stre­ger dog, at det er nød­ven­digt at ha­ve ek­stra kon­tan­ter med sig på rej­sen, da man nog­le ste­der ik­ke ac­cep­te­rer kre­dit­kort.

» Der­for skal man tæn­ke lidt på, at for­sik­rin­gen skal væ­re i or­den, in­den man rej­ser. «

PAR

Desti­na­tion: Af­rej­se­da­to og rej­se­læng­de: Af­rej­se­luft­havn: Ho­tel­navn+ ka­te­go­ri:

Pris pr. per­son: Desti­na­tion: Af­rej­se­da­to og rej­se­læng­de: Af­rej­se­luft­havn: Ho­tel­navn+ ka­te­go­ri:

Pris pr. per­son: Desti­na­tion: Af­rej­se­da­to og rej­se­læng­de: Af­rej­se­luft­havn: Ho­tel­navn+ ka­te­go­ri:

Pris pr. per­son: Desti­na­tion: Af­rej­se­da­to og rej­se­læng­de: Af­rej­se­luft­havn: Ho­tel­navn+ ka­te­go­ri:

Pris pr. per­son: Desti­na­tion: Af­rej­se­da­to og rej­se­læng­de: Af­rej­se­luft­havn: Ho­tel­navn+ ka­te­go­ri:

Pris pr. per­son:

FA­MI­LI­ER

Desti­na­tion: Af­rej­se­da­to og rej­se­læng­de: Af­rej­se­luft­havn: Ho­tel­navn+ ka­te­go­ri:

Pris pr. per­son: Desti­na­tion: Af­rej­se­da­to og rej­se­læng­de: Af­rej­se­luft­havn: Ho­tel­navn+ ka­te­go­ri:

Pris pr. per­son: Desti­na­tion: Af­rej­se­da­to og rej­se­læng­de: Af­rej­se­luft­havn: Ho­tel­navn+ ka­te­go­ri:

Pris pr. per­son: Desti­na­tion: Af­rej­se­da­to og rej­se­læng­de: Af­rej­se­luft­havn: Ho­tel­navn+ ka­te­go­ri:

Pris pr. per­son: Desti­na­tion: Af­rej­se­da­to og rej­se­læng­de: Af­rej­se­luft­havn: Ho­tel­navn+ ka­te­go­ri:

Pris pr. per­son:

PAR

Desti­na­tion: Af­rej­se­da­to og rej­se­læng­de:

Af­rej­se­luft­havn:

Ho­tel­navn+ ka­te­go­ri:

FA­MI­LI­ER

Desti­na­tion: Af­rej­se­da­to og rej­se­læng­de: Af­rej­se­luft­havn: Ho­tel­navn+ ka­te­go­ri:

Kos

Vest­kre­ta

Bul­ga­ri­en

Rho­dos

El­vi­ta, kat. 3

Bil­lund

4.433 kr. Ka­strup

Sun­ri­se All Su­i­te, all in­clu­si­ve, kat. 3

6.148 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.