San­ge­r­in­de hop­per i dan­sesko­e­ne

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk

VILD MED DANS

Hun blev land­skendt i den bre­de be­folk­ning, san­ge­r­in­den Sha­rin Foo fra The Ra­veo­net­tes, da hun var dom­mer og co­ach i TV2s ’ Voi­ce’- ta­lent pro­gram­mer.

Og nu er Sha­rin Foo pa­rat til at ka­ste sig over et helt nyt ge­bet. Hun skal nem­lig væ­re med i det­te års ud­ga­ve af ’ Vild med dans’. Det skri­ver eb. dk.

Sha­rin Foos fa­ste part­ner fra The Ra­veo­net­tes, Su­ne Wag­ner’, si­ger til avi­sen, at selv om han bor i USA til dag­lig og ik­ke er sær­lig pri­vat med Sha­rin Foo, så skal han helt sik­kert føl­ge med i, hvor­dan hun ge­bær­der sig på dan­se­gul­vet.

Over­for eb. dk af­slø­rer Su­ne Wag­ner og­så, at han fak­tisk for år tilbage blev spurgt, om han vil­le del­ta­ge i dan­se­pro­gram­met. Den­gang tak­ke­de han til Sha­rin Foos store for­try­del­se nej.

Kend­te ny­dan­se­re

» Den­gang syn­tes Sha­rin, at det var dumt og for­søg­te at over­ta­le mig til at stille op. Men vir­ke­lig­he­den er, at jeg ik­ke har tid. Jeg kan umu­ligt hi­ve fl ere må­ne­der ud af min ka­len­der her­ov­re for at træ­ne og dan­se i Dan­mark, » si­ger Su­ne Wag­ner til eb. dk.

Igen i år stil­ler TV2 op med 12 ny­dan­se­re, al­le hen­tet fra ken­dis­ver­de­nen. Al­le­re­de nu er det kom­met frem, at sku­e­spil­ler­ne Step­ha­nia Po­ta­li­vo, der er kendt for sin rolle som Ane i ko­me­di­e­se­ri­en ’ Sjit Hap­pens’, og Ena Spot­tag fra ’ Ba­de­ho­tel­let’ del­ta­ger.

På den mand­li­ge si­de har den tårn­hø­je ba­sket­ball­spil­ler Chris Chri­stoff er­sen, der spil­ler for Bak­ken Bears, og­så tak­ket ja til ud­for­drin­gen, li­ge­som san­ge­ren Ja­mes Samp­son. Cir­kusprin­sen Pa­tri­ck Ber­di­no, der kom­mer fra Cir­kus Are­na, er og­så klar.

San­ge­r­in­den Sha­rin Foo fra The Ra­veo­net­tes blev land­skendt i den bre­de be­folk­ning, da hun var dom­mer og co­ach i TV2s ’ Voi­ce’- ta­lent pro­gram­mer. Nu er hun klar til ’ Vild med dans’.

Fo­to: An­dreas Beck

De an­dre fem nav­ne der er kom­met frem, er ba­sket­ball­spil­ler Chris Chri­stof­fer­sen, san­ge­ren Ja­mes Samp­son, sku­e­spil­ler­ne Ena Spot­tag, kendt som Martha på ’ Ba­de­ho­tel­let’, og Step­ha­nia Po­ta­li­vo, kendt for sin rolle som Ane i ko­me­di­e­se­ri­en ’ Sjit Hap­pens’, og cir­kusprin­sen Pa­tri­ck Ber­di­no, fra Cir­kus Are­na. Fo­to: Kim Hau­gaard, Keld Navn­toft, Katrine Emilie Andersen, TV2 og Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.