De ori­gi­na­le sex, drugs and ro­ck’n’roll

BT - - KULTUR - Hen­rik Tuxen bt@ bt. dk

MEN­TAL AL­DER

I The Who tids- og gen­re­de­fi ne­ren­de gen­nem­bruds­hit ’ My Ge­ne­ra­tion’ syn­ger Dal­trey den klas­si­ske linje ’ Hope I die be­fo­re I get old’. Beg­ge d’her­rer har pas­se­ret de 70. I et in­ter­view, jeg la­ve­de med Towns­hend i 2006, fast­holdt han udsag­net og re­fe­re­re­de til ’ men­tal’ al­der.

Så­vel den op­rin­de­li­ge punk­be­væ­gel­se i 70er­nes Eng­land, og som den se­ne­re Brit­pop, er ko­los­salt in­spi­re­re­de af The Who. The Jam var nær­mest en ko­pi af ban­det, og ik­ke kun mu­si­kalsk. På linje med An­dy War­hol ud­fol­de­de sær­ligt Towns­hend – der tid­li­ge­re gik på kunstsko­le med Fred­die Mercury – be­gre­bet po­part, svøb­te sig ind i det en­gel­ske fl ag, og an­vend­te som Mods en ræk­ke sym­bo­ler, der si­den er ble­vet fl it­tigt ko­pi­e­ret, og vi­dere­ført i pop, mo­de, og al­men kunst- kul­tur.

Trom­mesla­ger Keith Moon top­per tit li­sten over de vil­de­ste ka­rak­te­rer i ro­ck­hi­sto­ri­en, og som en af de bed­ste trom­mesla­ge­re.

Stoff er og al­ko­hol

Trods van­vit­tig livs­stil og ind­ta­gel­se af stoff er og al­ko­hol, blev al­le med­lem­mer af The Who fædre tid­ligt i 20er­ne

The Who’s sid­ste store hit i den op­rin­de­li­ge be­sæt­ning ’ Who are you’ ( som man­ge ken­der fra tv- se­ri­en ’ C. S. I.’), re­fe­re­rer til Towns­hends mø­de med Paul Cook og Ste­ve Jones i 1977 fra Sex Pi­stols, der er­klæ­re­de sig som fans. ’ Jeg tro­e­de, de ha­de­de det gam­le, og hav­de no­get nyt at by­de på’, var Pe­te’s la­ko­ni­ske kom­men­tar den­gang.

The Who er ar­ke­ty­pen på sex, drugs and ro­ck’n’rol­l­myten, der smadrer gear og ho­tel­væ­rel­ser, og le­ver kon­stant i over­ha­lings­ba­nen. Pe­te smadre­de op­rin­de­lig sin gu­i­tar ved hver kon­cert, og i pe­ri­o­der var ban­dets ud­gift er til in­stru­men­ter og ho­tel­reg­nin­ger fi re- fem gan­ge hø­je­re end ban­dets ind­tæg­ter.

The Who un­der en kon­cert i København i 1970.

Fo­to: Jør­gen An­gel

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.