For­før­en­de fo­tos

BT - - TV - ERO­TISK THRILLER

Lau­re Ash er en smuk, men mystisk kvin­de med en skum­mel for­tid, som har al­li­e­ret sig med en ban­de ju­velty ve, an­ført af den ele­gan­te Bla­ck Tie. Ban­den plan­læg­ger et kup, der skal fi nde sted un­der fi lm­festi­va­len i Can­nes. Su­per­model­len Vero­ni­ca skal gø­re en spek­taku­lær en­tré ved pre­mi­e­ren på en ny fi lm - iført en stramt­sid­den­de ju­ve­ludsmyk­ket kjo­le, som har en vær­di af ti mil­li­o­ner dol­lars. Lau­re kon­tak­ter nu den ud­svæ­ven­de Vero­ni­ca og for­fø­rer hen­de, sam­ti­dig med at hun stjæ­ler kjo­len og ud­skift er den med en nøj­ag­tig ko­pi. Lau­re stik­ker imid­ler­tid af med den vær­di­ful­de kjo­le uden at gi­ve si­ne par tne­re de­res an­del og må nu gå un­der jor­den for at unds­lip­pe Bla­ck Tie og hans hånd­lan­ge­re. Hun fl yg­ter til Ame­ri­ka, hvor hun, un­der falsk iden­ti­tet, gift er sig med po­li­ti­ke­ren Bru­ce Hewitt Watts, der bli­ver ud­nævnt til Ame­ri­kas am­bas­sa­dør i Frankrig. Den un­ge fo­to­graf Ni­co­las Bar­do, der fl ere år tid­li­ge­re tog et bil­le­de af Lau­re, den­gang

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Re­bec­ca Ro­mi­jn spil­ler Lau­re, mens An­to­nio Ban­de­ras har rol­len som Ni­co­las Bar­do i Bri­an De Pal­mas ero­ti­ske thriller ” Fem­me Fa­ta­le” fra 2002.

Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.