GREENPEACESKIB SÆN­KET AF AGEN­TER

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 30 år si­den 1985:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du har en stor trang til at væ­re sam­men med men­ne­sker, som kan sti­mu­le­re dig rent in­tel­lek­tu­elt. El­ler må­ske ba­re til at læ­se en god bog. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du kan se frem til en dej­lig og af­slap­pen­de dag. Uan­set om du er ale­ne el­ler ej, så vil da­gen væ­re fuld af skøn­hed, fred og en be­ha­ge­lig ro. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er sær­lig fo­kus på ting og sa­ger om­kring sø­sken­de, na­bo­er el­ler slægt­nin­ge. Uan­set om du bry­der dig om det el­ler ej, så får du på­lagt et an­svar. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan se frem til en dej­lig, stille og ro­lig dag, hvor ting og sa­ger vil fo­re­gå i li­ge det tem­po, som pas­ser dig selv. I aft en får du en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Månen på­vir­ker dit tegn i dag. Det gi­ver an­led­ning til, at du er i stør­re kon­takt med di­ne fø­lel­ser end sæd­van­ligt og ved, hvad di­ne be­hov er. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du har en stor trang til at gø­re no­get godt for an­dre. Du er god til at væ­re der for an­dre, og det vil de sæt­te stor pris på i dag. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er for­vir­ring i luft en. Og uan­set om du gør det ene el­ler det an­det, så vil det ik­ke fal­de i god jord. Et godt råd: Tag det ro­ligt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er elek­tri­ske vi­bra­tio­ner i luft en. Der er no­get, som gør dig usik­ker. Der er og­så uro i dit kær­lig­heds­liv, uden at du ved hvor­for. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

70). ( Svær 19). ( Mid­del 12). ( Nem

Fran­ske agen­ter sæn­ker Gre­en­pea­ceski­bet ’ Rain­bow War­ri­or’ ved et bom­be­at­ten­tat i Auck­lands havn. Et be­sæt­nings­med­lem mi­ster li­vet. Det sæn­ke­de skib fungerer nu som kun­stigt rev og dyk­ke­rat­trak­tion. ’ Rain­bow War­ri­or’ pro­teste­re­de mod atom­prø­ve­s­præng­nin­ger i Stil­le­ha­vet, da det blev sæn­ket. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.