BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’ An­ne & An­ders tilbage til rød­der­ne: Viet­nam

Do­ku­men­tar­se­rie In­drøm­met. Jeg har en svag­hed for tv- jour­na­li­sten An­ders Ag­ger. Han kan no­get helt sær­ligt med sin nord­jy­ske, dræ­ven­de stem­me, der al­tid får mig til at spid­se ører. Og så har han i man­ge år la­vet rig­tig godt fj ern­syn bå­de om kon­ge­hu­set, ho­spi­ce og mad­pro­gram­mer­ne sam­men med kok­ken An­ne Hjer­nøe. DR2 LØR­DAG kl. 20.00 BENJA­MIN MUNK LUND Sportsredaktør Wim­b­ledon

Ten­nis Fin­des der en fi ne­re og me­re pre­sti­gi­øs ten­niskamp end en Wim­b­ledon- fi na­le i her­re­sing­le? Jeg tror det ik­ke, og der­for er det og­så en me­get en­kel pri­o­ri­te­ring at få lagt ind i we­e­ken­dens tv- pro­gram at se, hvem der vin­der den stør­ste ten­ni­s­tur­ne­ring i ver­den. TV3 Sport 1 SØN­DAG kl. 14.00 KIR­STEN ER­LENDS­SON Jour­na­list

Klump­fi sken

Dansk fi lm Som­mer­tid er fi lm­tid, så jeg vil se det dan­ske ko­me­di­ed­ra­ma ’ Klump­fi sken’ på en aft en, hvor me­te­o­r­o­lo­ger­ne har vars­let lidt småke­de­ligt dansk som­mer­vejr. Fil­men blev kå­ret som 3. bed­ste fi lm sid­ste år og løb med to Bo­dil- sta­tu­et­ter til Hen­rik Birch for bed­ste mand­li­ge ho­ved­rol­le og Sus­an­ne Storm for bed­ste kvin­de­li­ge birol­le i hi­sto­ri­en om fi ske­ren Kri­sti­an fra Hir­ts­hals, der får en hav­bi­o­log om bord i sit liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.