Fest­lig fi na­le

BT - - TV -

Den pre­sti­ge­fyld­te Wim­b­ledon­tur­ne­ring er ved at væ­re ved vejs en­de, og det er ble­vet tid til, at fi - na­ler­ne skal af­vik­les. I dag er her­re­sing­le og mixed doub­le på pro­gram­met. Grand Slam- fi na­ler­ne by­der oft e på bå­de store over­ra­skel­ser og su­veræ­ne fa­vo­rit­sej­re, så det skal bli­ve in­ter­es­sant at se, hvad der vil præ­ge det­te års fi na­ler. Ten­nis TV3 SPORT 1: 14.00

Da det ik­ke lyk­kes for Chris at kom­mek in­di d på po­li­tisko­len, nø­jes han med et job som sik­ker­heds­vagt hos Em­pi­re Sta­te Ar­mored Truck Com­pa­ny. Chris be­går den fejl, at han for­tæl­ler sin bed­ste ven Ed­die om fi rma­ets sik­ker­heds­sy­stem, og han bli­ver snart ufor­va­ren­de blan­det ind i en kom­pli­ce­ret plan om at rø­ve en stor sum kon­tan­ter, som op­be­va­res der - hvil­ket fø­rer til det stør­ste pen­ge­kup i USA's hi­sto­rie. Em­pi­re Sta­te TV3: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.