DEN GU­LE FORBA

Det har væ­ret en ud­sat po­si­tion at væ­re i gult un­der årets Tour de Fran­ce,

BT - - SPORTEN - KA­PUT

To­ny Martin in­si­ste­re­de. Bos­sen Pa­tri­ck Le­fe­ve­re sag­de ’ umu­ligt’. Og så­dan blev de ved i ti­me­vis i af­tes hos det bel­gi­ske stor­hold Etixx- Qui­ck­Step ef­ter en dag, da Bri­an Holm og kom­pag­ni op­le­ve­de det knivskar­pe skel mel­lem suc­ces og ned­t­ur.

For mens hol­dets tjek­ki­ske klas­si­ker­spe­ci­a­list Zde­nek Sty­bar kun­ne jub­le igen­nem med sin jom­fru­sejr i Tour de Fran­ce, rul­le­de To­ny Martin få mi­nut­ter se­ne­re over stre­gen flan­ke­ret af ver­dens­me­ster Mi­chal Kwi­at­kowski, der næn­somt skub­be­de man­den i gult de sid­ste me­ter over str­gen

Kwi­at­kowskis el­lers så dren­ge­de an­sigt var lagt i alvorens fol­der. To­ny Mar­tins i en blan­ding af van­tro og smer­te, ty­de­lig­vis mær­ket af det bræk­ke­de kra­ve­ben, der var re­sul­ta­tet ef­ter et styrt, den store ty­sker selv for­år­sa­ge­de ef­ter nær­kon­takt med Bry­an Coquards for­hjul.

I et Tour de Fran­ce, der hver ene­ste dag har budt på dra­ma­er, kun­ne sjet­te eta­pe fra Ab­be­vil­le til Le Hav­re vel hel­ler ik­ke und­gå det. Selv om in­tet ty­de­de på det, så læn­ge fel­tet i fuld kon­trol spo­le­de en ud­bry­der­trio ind for at ram­me det for­ven­te­de kli­maks.

Show­biz og sen­ti­men­ta­li­tet

Da det blev tid til action, ske­te det bå­de plud­se­ligt og fra uven­tet kant. Med To­ny Martin i ho­ved­rol­len og som den stopklods, der på en rig­tig dår­lig dag og­så hav­de sendt Vin­cen­zo Ni­ba­li og Chris Froo­me sam­me vej som den ty­ske ’ Pan­zerwa­gen’ mod­vil­ligt må ta­ge. Hjem i uti­de med et kra­ve­ben, der iføl­ge Bri­an Holm er bræk­ket fem- seks ste­der og stik­ker ud af hu­den.

Langt fra mirak­ler­nes by i Lour­des, hvor pil­grim­me og god­tro­en­de sø­ger hel­se og he­ling, blev det ik­ke til en gen­rejs­ning i stil med Ty­ler Ha­milt­ons i 2003 for To­ny Martin.

I et tre uger langt eta­pe­løb, der bå­de geo­gra­fisk og men­talt er i be­væ­gel­se, lev­nes der sjæl­dent tid til at dvæ­le tungt ved sørg­mo­dig sen­ti­men­ta­li­tet af den ka­rak­ter.

» Selv­føl­ge­lig er vi sinds­sygt ær­ger­li­ge over det, men vi må vi­de­re. Vi har nu få­et to eta­pe­sej­re og haft den gu­le trø­je. Det er show­biz – det går op og ned, « lød det fra Bri­an Holm.

Det er mo­der­ne top­sport i en nød­de­skal. Vi­de­re til næ­ste eta­pe. Der er en kamp me­re at vin­de i mor­gen. Ret me­get læn­ge­re er der ik­ke man­ge på Pla­net Tour, der har over­skud el­ler ud­syn til, så læn­ge hju­le­ne rul­ler.

To­ny Mar­tins exit gør Chris Froo­me til ny mand i gult. Med Rolf Sø­ren­sens ulyk­ke­li­ge exit fra Tour de Fran­ce i 1991 som det hi­sto­ri­ske ek­ko, der ved re­dak­tio­nens af­slut­ning sta­dig gjor­de det til et åbent spørgs­mål, om Sky- kap­ta­j­nen ag­ter at føl­ge Greg Le­monds ek­sem­pel og la­de sy­ven­de eta­pe væ­re uden en mand i den gu­le fø­rer­trø­je. Af respekt for To­ny Mar­tins ufri­vil­li­ge far­vel.

Spæn­dings­ni­veau

Det lig­ne­de el­lers en af de blø­de da­ge, hvor so­len smi­le­de over fel­tet, og hvor Afri­ka trå­d­te ind i Tour de Fran­ce med eri­tre­e­ren Da­ni­el Te­k­le­hai­ma­not som bæ­rer af den prik­ke­de bjerg­trø­je ef­ter en lang dag i en ud­bry­der­trio. Den slags, hvor det sår­e­de felt væl­ger at få pul­sen en anel­se ned. Hvor ro­en ind­fin­der sig. Som på en­hver an­den ar­bejds­plads, hvor kunst­pau­ser er til for at og­så gi­ve kre­a­ti­vi­tet og kræf­ter nye ud­fol­del­ses­mu­lig­he­der.

Det har væ­ret et kræ­ven­de Tour de Fran­ce ind­til vi­de­re. At Fa­bi­an Can­cel­la­ra og­så fik sit ba­nesår ik­lædt den gu­le fø­rer­trø­je sy­nes næ­sten at væ­re et var­sel om, hvad der ven­ter de fo­re store fa­vo­rit­ter se­ne­re.

Her er spæn­dings­ni­veau­et er si­tren­de højt. Skæn­de­ri­et mel­lem Chris Froo­me og Vin­cen­zo Ni­ba­li ef­ter det styrt, To­ny Martin ufor­va­ren­de var skyld i, vid­ne­de om, hvor me­get ner­ver­ne sid­der uden på lycra­en selv.

Chris Froo­me tog selv cyk­len ned til Asta­na- bus­sen for at klin­ke skå­re­ne. Og i en an­del del af det sum­men­de Tour- cir­kus fik Skys team­ma­na­ger, Da­ve Brails­ford, og Asta­nas sport­s­li­ge le­der, Gi­u­sep­pe Mar­ti­nel­li, vendt si­tu­a­tio­nen. Diplo­ma­ti­et var på over­ar­bej­de i op­he­de­de mi­nut­ter ind­til par­ter­ne kom så me­get til for­nuft, at borg­fre­den var etab­le­ret. Det lig­ner en mid­ler­ti­dig til­stand. Der bli­ver vog­tet med øj­ne på stil­ke og strit­ten­de bør­ster.

Ene­ste for­mil­den­de om­stæn­dig­hed var, at Nairo Qu­in­ta­na ud­lø­ste ægte glæ­de og ægte tå­rer på en knægt, der fik over­rakt en pla­kat og en au­to­graf.

På en dag, da den alt­over­skyg­gen­de nyhed fra Dan­mark var fun­det af Storm, var det et fint og liv­gi­ven­de lil­le hjør­ne i den store kulør­te for­tæl­ling.

.

To­ny Mar­tins tri­stes­se stod ma­let i det mart­re­de an­sigt, da ty­ske­ren tril­le­de i mål hjul­pet godt på vej af Mi­chal Kwi­at­kowski ef­ter sit styrt. Selv om han var på po­di­et for at mod­ta­ge end­nu en gul trø­je, be­kræf­te­de sport­s­di­rek­tør Bri­an Holm over for BT, at ty­ske­ren ud­går.

Fo­to: Nils Meilvang, Reu­ters og EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.