Kom­men­tar Den evi­ge genop­stan­del­se

BT - - SPORTEN -

TOUR DE FRAN­CE har væ­ret en hård om­gang ind­til vi­de­re. In­den star­ten i går var fel­tet skå­ret ned med 10 ryt­te­re, der al­le var of­re for et af de utal­li­ge styrt i lø­bet. Og det tal blev til fl ere, da To­ny Martin iført den gu­le trø­je blev es­kor­te­ret i mål af en lil­le hånd­fuld team- kol­le­ger med et bræk­ket kra­ve­ben.

Det er ik­ke nemt at fi nde en en­ty­dig for­kla­ring på mi­se­ren.

Spør­ger man en ryt­ter som Jakob Fuglsang, si­ger han, at der mang­ler respekt i fel­tet. At der ik­ke som i gam­le da­ge var en chef, der sør­ge­de for at hol­de sam­men på hak­ke­or­den og hie­rar­ki. Ty­per som Merckx, Hi­nault og si­den Arm­strong el­ler for den sags skyld Ma­rio Cipol­li­ni. Ja, så­gar Bjar­ne Ri­is, da han i 1998 tog fat i Tour- løbs­di­rek­tør Je­an- Ma­rie Le­blanc i et for­søg på at genop­ret­te ro­en eft er den pa­nik­til­stand, der hav­de ind­fun­det sig i Festi­na- skan­da­lens slip­strøm. Den slags per­son­lig­he­der ra­ger ik­ke op i mæng­den. PER­SON­LIGT TVIV­LER JEG på, at det kun er gen­si­dig respekt el­ler man­gel på sam­me, det hand­ler om. Men det er hæ­vet over en­hver tvivl, at krav og for­vent­nin­ger i mo­der­ne to­pi­dræt helt ge­ne­relt kon­stant stram­mer til, så en vis grad af kold­hjer­tet ky­nis­me kan slå rod. Ma­te­ri­el­let med brug af højpro­fi le­re­de kul­fi ber­hjul, hvor brem­se­ev­nen er knap så skarp som på de snart ud­fa­se­de alu­fæl­ge, kan hel­ler ik­ke ude­luk­kes. Det er og­så ret ty­de­ligt, at Tour de Fran­ce i et for­søg på at gø­re løb og af­slut­nin­ger me­re se­vær­di­ge og spek­taku­læ­re in­den de store bjer­ge­ta­per, og­så har øget fa­re­mo­men­tet man­ge ste­der.

In­den den an­kla­gen­de fi nger bli­ver ret­tet mod ru­te- ar­ki­tekt Thier­ry Go­u­venou, bør vi må­ske ret­te blik­ket mod spej­let. For ind­til fi na­len på bak­ken i hav­ne­by­en Le Hav­re hav­de 6. eta­pe væ­ret en re­gu­lær lang­ga­ber. Som til­sku­e­re vil vi og­så ha­ve smæk for skil­lin­ger­ne. Der er en pris at be­ta­le og med det hyste­ri, Tour de Fran­ce er om­gær­det af fra bå­de me- di­er og til­sku­e­re, er det vel nær­mest en na­tur­lov med man­de­fald un­der­vejs.

In­den eta­pe­star­ten i Ab­be­vil­le slog jeg et smut for­bi Ori­ca- Gre­ened­ges bus. Det au­stral­ske hold har mi­stet tre mand al­le­re­de. Og Mi­cha­el Mat­t­hews hæn­ger i en tynd tråd, hårdt pla­get af bræk­ke­de ri­b­ben.

Den slags hi­sto­ri­er er der man­ge af rundt om i fel­tet. De fær­re­ste slip­per uden om en tur i as­fal­ten. Al­le har en hi­sto­rie om vold­som­me styrt at for­tæl­le, hvis alt­så ik­ke de for­sø­ger at fortræn­ge el­ler hol­de trau­mer­ne ud i strakt arm. Styrt er og­så en del af ga­met. Så sent som sid­ste år i au­gust fi k gårs­da­gens eta­pe­vin­der Zde­nek Sty­bar ryd­det øver­ste tan­dræk­ke. In­den han to uger før sit plan­lag­te bryl­lup bræk­ke­de kra­ve­be­net i eft er­å­ret. MAN KAN HVER­KEN plan­læg­ge el­ler for­sik­re sig ud af de ri­si­ci, der er for­bun­det med et kø­re væd­de­løb. Især ik­ke, når stres­sni­veau­et er på sit al­ler­hø­je­ste, som det uvæ­ger­ligt vil væ­re i Tour de Fran­ce, hvor pre­sti­gen er enorm, og hvor suc­ces kan æn­dre til­væ­rel­sen for de fl este.

» Så­dan er cykling nu om stun­der. Især i et løb som det her. Der er da­ge, hvor folk styr­ter rundt om hvert et sving. Men der er ik­ke så me­get at gø­re ved det, « lød vur­de­rin­gen fra den 22- åri­ge eng­læn­der Adam Ya- tes, der kun­ne frem­vi­se en ny­de­lig stri­be ar af æl­dre og ny­e­re da­to.

Det kun­ne ly­de som en ung og kåd yng­lings mang­len­de re­a­li­tets- sans. Men jeg tror, der er en ker­ne af sand­hed i det og­så. Hvis du vir­ke­lig vil sporten og bræn­der for den med in­tens li­den­skab ( og det gør langt de fl este), ta­ger du smer­ten og ri­si­ko­mo­men­tet med. Ind­til nok er nok.

For min­dre end et år si­den var Zde­nek Sty­bar ud­sat for et par vold­som­me styrt – blandt an­det bræk­ke­de han kra­ve­be­net få uger før sit bryl­lup. I går tri­um­fe­re­de han som eta­pe­vin­der i Tour de Fran­ce.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.