GRAND SLAM ’’

Selv om Ro­ger Fe­de­rer fyl­der 34 år om en må­ned, har schweize­ren in­gen I dag spil­ler han se­mi­fi na­le mod An­dy Mur­ray og kan på søn­dag vin­de sin

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SU­VERÆN VE­TE­RAN Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk 2005 2006 2007 Fo­to: Action Ima­ges 2009 An­dy Mur­ray om Ro­ger Fe­de­rer 2012

Hvor­for skal han dog stop­pe med at spil­le top­ten­nis nu? Han er fi na­le­se­e­det her i Wim­b­ledon og vin­der sta­dig tit­ler på ATP Tou­ren. Jeg kan sag­tens fo­re­stil­le mig, at han er med tre- fi re år me­re

» Ro­ger Fe­de­rer. Han bli­ver bed­re og bed­re, hver gang jeg ser ham spil­le, « syn­ger det ame­ri­kan­ske band Bin­ge – over­sat til dansk – i hit­tet » Grand Slam Man « .

No­get er der om snak­ken. I det­te års Wim­b­ledon- tur­ne­ring har den schweizi­ske ten­nis­ve­te­ran med ik­ke fær­re end syv Wim­b­ledon­tit­ler i her­re­sing­le på sit cv fe­jet al mod­stand til si­de.

Frem mod da­gens se­mi­fi na­le­brag på Cen­tre Court mod den skot­ske stjerne An­dy Mur­ray har han blot tabt et en­kelt sæt i si­ne fem før­ste kam­pe og sat en ene­stå­en­de per­son­lig re­kord med ik­ke fær­re end 116 vund­ne par­ti­er i egen serv, si­den græs­sæ­so­nen for hans ved­kom­men­de be­gynd­te for tre uger si­den i ty­ske Hal­le.

» Det er fan­ta­stisk, at han kan fort­sæt­te med at mo­ti­ve­re sig selv. Om en må­ned fyl­der han 34 år, og han har jo eft er­hån­den vun­det det, der er værd at vin­de. Det er tre år si­den, han se­ne­st vandt en Grand Slam- tur­ne­ring, men den­ne gang er mu­lig­he­den bed­re end læn­ge, « si­ger den tid­li­ge­re Wim­b­ledon­me­ster Jo­hn McEn­roe, der be­fi nder sig på Wim­b­ledon- an­læg­get som kom­men­ta­tor for tv- sta­tio­ner­ne BBC og ESPN.

Ro­ger Fe­de­rer, der ale­ne i pen­ge­præ­mi­er har ind­kas­se­ret godt en halv mil­li­ard kro­ner si­den prof­de­bu­ten i 1998, for­kla­rer selv, hvad der dri­ver vær­ket.

» Så læn­ge jeg fø­ler, jeg fort­sat kan spil­le med om Grand Slam- tit­ler­ne, ser jeg in­gen grund til at indstil­le kar­ri­e­ren. Jeg vandt min 17. og fo­re­lø­big sid­ste i 2012, men er over­be­vist om, at der kan væ­re en en­kelt el­ler to tilbage i mig end­nu. Og så er der jo OL næ­ste år i Rio. Det er en ti­tel, jeg rig­tig ger­ne vil ha­ve i min sam­ling, « si­ger Ro­ger Fe­de­rer med et smil.

In­spi­re­ret af Ed­berg

Ved OL 2012 på Wim­b­ledons ba­ner i Lon­don var han tæt på.

» Desvær­re hav­de jeg i se­mi­fi na­len en lang og ud­mar­ven­de kamp mod Ju­an Martin Del Po­tro. Der­for var jeg ik­ke på top­pen mod An­dy Mur­ray. Fak­tisk føl­te jeg un­der- vejs, at jeg ik­ke hav­de en chan­ce for at vin­de, « si­ger Ro­ger Fe­de­rer, der til gen­gæld fø­ler sig klar til den­ne kamp.

» Jeg er glad for, at jeg igen ( for 10. gang, red.) er i se­mi­fi na­len ved Wim­b­ledon, og der er sta­dig mas­ser af ener­gi tilbage i min krop. «

Sid­ste år spil­le­de Ro­ger Fe­de­rer sig frem til sin ni­en­de Wim­b­ledon­fi na­le, som han dog tab­te til Novak Djoko­vic. En sejr her vil­le ha­ve gjort ham til den mest vin­den­de her­re­spil­ler i Wim­b­ledons hi­sto­rie med ot­te tit­ler.

» Fak­tisk fø­ler jeg mig bed­re nu, end til­fæl­det var for 12 må­ne­der si­den. Det skyl­des, at mit samar- bej­de med Ste­fan Ed­berg fungerer op­ti­malt. Sam­men har vi haft held med at læg­ge min spil­lestil om. Jeg er nu me­re off en­siv end tid­li­ge­re, og det pas­ser mig fi nt, « si­ger Ro­ger Fe­de­rer om sit sam­ar­bej­de med den tid­li­ge­re ver­den­set­ter og dob­bel­te sven­ske Wim­b­ledon- me­ster og ven­der tilbage til kar­ri­e­re­stop­spørgs­må­let:

» Ed­berg er på man­ge må­der en god læ­re­me­ster for mig. Men jeg kom­mer ik­ke til at gen­ta­ge hans ’ stunt’, da han ved årets be­gyn­del­se i 1996 for­tal­te, at han vil­le slut­te eft er sæ­so­nen. Det øde­lag­de hans fo­kus to­talt. Hver gang han stil­le­de op ved en tur­ne­ring, blev der ta­get af­sked med ham. Den fejl vil jeg ik­ke gen­ta­ge. «

Spør­ger man An­dy Mur­ray om, hvor­når han for­ven­ter, at schweize­ren væl­ger at la­de sig pen­sio­ne­re, er sva­ret kort og præ­cist:

» Hvor­for skal han dog stop­pe med at spil­le top­ten­nis nu? Han er fi na­le­se­e­det her i Wim­b­ledon og vin­der sta­dig tit­ler på ATP Tou­ren. Jeg kan sag­tens fo­re­stil­le mig, at han er med tre- fi re år me­re. «

Selv om Ro­ger Fe­de­rer fø­rer med 12- 11 over An­dy Mur­ray i ind­byr­des op­gør, ser skot­ten frem til da­gens kamp.

» Vi har al­tid haft go­de kam­pe mod hin­an­den. Det bli­ver den­ne og­så. Han har spil­let godt i Wim­b­ledon i år, og hel­dig­vis mær­ker jeg min­dre og min­dre til den skul­der­ska­de, der pla­ge­de mig tid­li­ge­re i tur­ne­rin­gen, « si­ger An­dy Mur­ray.

I den an­den se­mi­fi na­le mø­der ver­dens­rang­li­stens num­mer et, Novak Djoko­vic, fransk­man­den Ri­chard Gasquet.

Ro­ger Fe­de­rer har kun tabt ét sæt i det­te års Wim­b­ledon- tur­ne­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.