Skøn­ma­le­ri kra­ke­le­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GULDSMILENE VAR SÅ bre­de i FC Midtjylland, da de en søn­dag for ba­re en må­ned si­den løft ede DM- tro­fæ­et op mod aft en­him­len. Men i dag er smilet stiv­net.

Glen Rid­ders­holm har sagt op som ch­eft ræ­ner, og uro­en stik­ker dy­be­re. Rid­ders­holm er ik­ke den ene­ste, der er util­freds med le­del­sen og sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in. Det er gla­s­klart, selv om FCM har igang­s­at en spin­ma­ski­ne, der spyt­ter hi­sto­ri­er ud om det mod­sat­te.

Hi­sto­ri­er­ne er på fl ere ni­veau­er dår­ligt nyt for den ny­kå­re­de dan­ske mester­klub. Den gi­ver store rid­ser i den sor­te og rø­de lak, men det er ik­ke det vær­ste. OF­FENT­LI­GE HI­STO­RI­ER OM dår­lig le­del­se, om be­slut­nin­ger ta­get hen over ho­ve­d­et på ch­eft ræ­ne­ren og mang­len­de in­for­ma­tion og in­vol­ve­ring er ik­ke just frem­men­de, når en hvil­ken som helst ar­bejds­gi­ver skal an­sæt­te en ab­so­lut nøg­le­me­d­ar­bej­der. Så­dan hæn­ger det na­tur­lig­vis og­så sam­men i og om­kring FC Midtjylland, der net­op i dis­se da­ge le­der med lys og lyg­te eft er en ny ch­eft ræ­ner til at træ­de i ste­det for Rid­ders­holm.

An­sæt­tel­sen af den nye ch­eft ræ­ner er na­tur­lig­vis ek­stremt vig­tig for FC Midtjylland. Det er en pro­ces, der kan be­ty­de al­ver­den for klub­bens frem­tid. Men desvær­re ka­ster den nu­væ­ren­de bal­la­de lange skyg­ger. HER I SPAL­TER­NE har vi tid­li­ge­re be­skre­vet midtjy­der­nes in­ter­es­se i den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske land­stræ­ner, Bob Brad­ley, der i dag træ­ner den nor­ske klub Stabæk. Men Brad­ley bli­ver ik­ke FCM- træ­ner.

Mi­ne kil­der for­tæl­ler, at Brad­ley ik­ke gi­der ta­ge til en klub med uro på bags­mæk­ken. Og han vil slet ik­ke til en klub, hvor den sport­s­li­ge le­del­se kø­ber spil­le­re og træff er store be­slut­nin­ger uden om træ­ne­ren. Der­for si­ger han nej til FC Midtjylland, hvis han får til­bud­det.

Ame­ri­ka­ne­ren er en ’ no- bulls­hit’træ­ner, der vil ha­ve me­re end en fi nger med i spil­let over alt i en klub. Det me­ner han ik­ke, han vil få i top­sty­re­de FCM.

Sam­me ty­pe er Kas­per Hjul­mand. Det kan der­for bli­ve me­re end svært for FC Midtjylland- le­del­sen at få den træ­ner, de drøm­mer om. Pa­ra­doksalt nok på grund af dem selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.