Er vil ska­de os’ rie om op­si­gel­ser på grund af util­freds­hed med le­del­sen

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

om at for­la­de FC Midtjyl­land, men slår sam­ti­dig fast, at han ik­ke har sagt op end­nu:

» Det ska­ber na­tur­lig­vis en usik­ker si­tu­a­tion, når ens nær­me­ste chef si­ger op, og det sæt­ter nog­le tan­ker i gang. Jeg har med­delt Claus, at jeg over­ve­jer at prø­ve no­get nyt fra 2016, men vi har aft alt, at vi ta­ler sam­men om tre- fi re uger for at eva­lu­e­re, og så må vi se, hvad der sker. «

Den an­den per­son, der øn­sker at for­la­de FC Midtjyl­land, er fy­si­o­te­ra­pe­ut Ni­ck­las Fal­kes­gaard. Det bun­der dog an­gi­ve­ligt ik­ke i util­freds­hed med klub­bens øver­ste her- rer, men der­i­mod ud­for­drin­ger­ne ved at bo i Aar­hus og ar­bej­de i Ikast.

Ste­in­le­in på fe­rie

De­men­ti­et fra de im­pli­ce­re­de par­ter til trods skal man dog ik­ke fo­re­ta­ge man­ge op­ring­nin­ger til folk om­kring FC Midtjyl­land, før hi­sto­ri­en om svig­ten­de le­del­se og en skarp kri­tik af che­fen, sport­s­di­rek­tør Ste­in­le­in, får nyt liv.

Blandt an­det har det skabt stor fru­stra­tion, at Claus Ste­in­le­in da­gen eft er Glen Rid­ders­holms op­si­gel­se tog på tre da­ges fe­rie. Sam­ti­dig un­drer det, at der i da­ge­ne ef- ter Rid­ders­holms far­vel ik­ke blev ført læn­ge­re sam­ta­ler om su­per­liga­trup­pen med de per­so­ner, der skul­le over­ta­ge de sport­s­li­ge tøj­ler.

BT har uden held for­søgt at få en kom­men­tar fra Claus Ste­in­le­in, men i FC Midtjyl­lands de­men­ti si­ger han:

» Det er fuld for­stå­e­ligt, at der li­ge nu er usik­ker­hed i or­ga­ni­sa­tio­nen om­kring, hvad der skal ske, og hvil­ken rol­le folk får un­der en ny træ­ner. Som jeg og­så har gjort det in­ter­nt, vil jeg un­der­stre­ge, at det træ­ner­team, der sik­re­de os gul­det, er det sam­me, som vi øn­sker skal fort­sæt­te i FCM, blot med en ny ch­eft ræ­ner. «

I FCMs be­sty­rel­se er der fort­sat ’ fuld til­lid’ klub­bens sport­s­di­rek­tør: » I en or­ga­ni­sa­tion er der al­tid ue­nig­he­der om, hvor­dan man skal gø­re tin­ge­ne, men det er nog­le ue­nig­he­der, man bru­ger til at bli­ve bed­re. Når man er le­der i en or­ga­ni­sa­tion, så skal man in­di­mel­lem træff e nog­le hår­de be­slut­nin­ger, og selv­føl­ge­lig kan der al­tid væ­re del­te me­nin­ger om en chef, men mit ind­tryk er klart, at Claus har op­bak­ning ne­de­fra i or­ga­ni­sa­tio­nen, « si­ger Ras­mus An­ker­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.