SUVERENA

Se­re­na Wil­li­ams tæ­ve­de Ma­ria Sha­ra­pova og kan vin­de sin tred­je Grand Slam- ti­tel i år med sejr over Woz­ni­a­ck­is bød­del

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HAT­TRI­CK- JAGT Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk ’ GRAND SLAM’

I ja­nu­ar vandt hun Au­stra­li­an Open. I ju­ni ero­bre­de hun French Open- tro­fæ­et.

Men den ame­ri­kan­ske ten­nis- ve­te­ran Se­re­na Wil­li­ams er til­sy­ne­la­den­de umæt­te­lig i sin hi­gen eft er suc­ces. I mor­gen kan ver­dens­rang­li­stens su­veræ­ne num­mer et nem­lig sco­re et be­mær­kel­ses­vær­digt Grand Slam- hat­tri­ck i Wim­b­ledon.

Med en over­be­vi­sen­de sejr på 6- 2, 6- 4 over Ma­ria Sha­ra­pova spil­le­de dan­ske Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ame­ri­kan­ske ve­nin­de sig i går eft er­mid­dag i fi na­len og får der­med chan­cen for at vin­de tur­ne­rin­gens da­mesing­le- ræk­ke for sjet­te gang. Det har kun Mar­ti­na Navra­ti­lova og St­ef­fi Graf gjort bed­re med hen­holds­vis ni og syv tit­ler.

» Jeg er vir­ke­lig til­freds med min præ­sta­tion. Men før kam­pen var jeg nervøs. Det er man al­tid før en se­mi­fi na­le på Cen­tre Court. Stor ros til Ma­ria. Hun spil­le­de vir­ke­lig godt. Jeg har før væ­ret i Wim­b­ledon- fi na­len. Men det fø­les bed­re og bed­re at væ­re kom­met så langt i tur­ne­rin­gen, « sag­de 34- åri­ge Se­re­na Wil­li­ams eft er kam­pen.

Vin­der Se­re­na Wil­li­ams fi na­len i Wim­b­ledon, vil hun sam­ti­dig væ­re re­ge­ren­de me­ster i al­le fi re Grand Slam- tur­ne­rin­ger, da hun og­så vandt sid­ste års US Open. Det vil i gi­vet fald væ­re før­ste gang, si­den Se­re­na Wil­li­ams selv vandt fi re Grand Slam- tur­ne­rin­ger i træk i 2002 og 2003. Se­re­na Wil­li­ams er klar til sin 25. Grand Slam- fi­na­le ef­ter sejr i Wim­b­ledon- se­mi­fi­na­len over Ma­ria Sha­ra­pova. Kun fi­re gan­ge er ame­ri­ka­ne­ren gå­et fra ba­nen som ta­ber. Fo­to: Action Ima­ges

Vin­der hun bå­de Wim­b­ledon og se­ne­re US Open, vil hun væ­re den før­ste si­den St­ef­fi Graf i 1988 til at no­te­re sig for en Grand Slam – sej­re i al­le fi re Grand Slam- tur­ne- rin­ger i det sam­me ka­len­der­år.

Skal hæv­ne Woz­ni­a­cki

Det bli­ver 20. se­e­de­de Gar­biñe Mu­guruza, som Se­re­na Wil­li­ams skal mø­de i du­el­len om før­ste­præ­mi­en på 1,88 mio. en­gel­ske pund ( cir­ka 20 mio. kr.). Så­le­des vandt den 21- åri­ge spa­ni­er sin se­mi­fi - na­le 6- 2, 3- 6, 6- 3 over po­lak-

KUN SEKS SING­LE­SPIL­LE­RE

har no­gen­sin­de vun­det en ’ Grand Slam’:

Don Bud­ge ( Au­stra-

1938:

li­en).

1953:

( USA)

1962 OG 1969:

( Au­stra­li­en)

Mar­ga­ret Court ( Au­stra­li­en)

Ste­fan Ed­berg ( Sve­ri­ge – som ju­ni­o­r­spil­ler)

St­ef­fi Graf ( Vest­ty skland)

1970:

1983:

1988:

Mau­re­en Con­nel­ly

Rod La­ver ken Ag­nieszka Radwanska ( se­e­det 13).

Her­med fort­sat­te Gar­biñe Mu­guruza sin spil­le­mæs­si­ge op­tur, som og­så dan­ske Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har mær­ket. Da de to spil­le­re mandag mød­tes i den bri­ti­ske Grand Slam- tur­ne­rings fj er­de run­de vandt spa­ni­e­ren 6- 4, 6- 4.

» Jeg har kæm­pet for det­te, si­den jeg be­gynd­te at spil­le ten­nis, « sag­de Gar­biñe Mu­guruza eft er kam­pen og til­fø­je­de:

» Jeg sy­nes, jeg spil­le­de vir­ke­lig godt. I det an­det sæt blev jeg dog nervøs. Nu vil jeg vin­de fi na­len. «

Det tror Ag­nieszka Radwanska dog, at hun får svært ved.

» Når Se­re­na spil­ler fi na­le ved en Grand Slam- tur­ne­ring, vil hun vin­de. Men lø­ber Mu­guruza al­li­ge­vel med tro­fæ­et, fortje­ner hun stor respekt. Hun er en spil­ler, vi frem­over kom­mer til at se en mas­se til. Ta­len­tet er stort, « sag­de hun.

Det er Gar­biñe Mu­guruzas før­ste Grand Slam- fi na­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.