Snu Met­te F.

Ny kom­mu­ne­aft ale er fal­det på plads med af­gø­ren­de stem­mer fra S, der vin­der stort

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

» Et smukt ek­sem­pel på et sam­ar­bej­den­de fol­ke­sty - re. «

Så­dan sag­de fi nans­min­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V) i går, da re­ge­rin­gen fi k op­bak­ning fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le til den kom­mu­ne­aft ale, der fre­dag blev ved­ta­get i Fol­ke­tin­get. Der­med kom de to par­ti­er re­ge­rin­gen til und­sæt­ning, eft er Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti næg­te­de at væ­re med.

Aft alen in­de­holdt be­spa­rel­ser i de kom­mu­na­le bud­get­ter, der ik­ke umid­del­bart er So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kop te, men al­li­ge­vel var det et smart træk at støt­te aft alen. Det vur­de­rer po­li­tisk kom­men­ta­tor på Ber­ling­s­ke Tho­mas Lar­sen, der ser to kla­re gevinster for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og for­man­den Met­te Fre­de­rik­sen.

» Hun får de­mon­stre­ret øko­no­misk an­svar­lig­hed. Hun træ­der til, så kom­mu­ner­ne og re­gio­ner­ne har sik­ker­hed om øko­no­mi­en, de skal age­re på. Det er et vig­tigt sig­nal at få sendt, « si­ger Tho­mas Lar­sen.

Gør sig fri af EL og SF

Met­te Fre­de­rik­sen vi­ser væl­ger­ne, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne som op­po­si­tions­par­ti vil fø­re en an­svar­lig po­li­tik, men får og­så sik­ret sig en an­den af­gø­ren­de ting, ly­der det fra den po­li­ti­ske kom­men­ta- tor. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, De Ra­di­ka­le, Dansk Fol­ke­par­ti og Ven­stre har nem­lig gi­vet hin­an­den håndslag på gen­si­dig op­bak­ning til frem­ti­di­ge kom­mu­ne­aft aler. På den må­de får Met­te Fre­de­rik­sen sik­ret sig en bed­re po­si­tion, hvis So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne igen kom­mer i re­ge­ring.

» Hun er ik­ke læn­ge­re så afh æn­gig af En­heds­li­sten og SF, og det er klogt. Især hvis En­heds­li­sten vil bru­ge for man­ge pen­ge, og og­så SF er på vej mod en klas­sisk ven­stre­o­ri­en­te­ret linje, hvor man ik­ke vil væ­re så op­ta­get af, om kas­sen stem­mer, men me­re af at de­le ga­ver ud til væl­ger­ne, « for­kla­rer Tho­mas Lar­sen.

Re­ge­rin­gen kom på gla­tis og i min­dre­tal, da Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti ik­ke vil­le læg­ge stem­mer til kom­mu­ne­aft alen. Bo­ligskat­ter­ne måt­te ik­ke sti­ge – og uden en ga­ran­ti vil­le de ik­ke væ­re med. Der­for var Ven­stre tvun­get til at fi nde op­bak­ning hos den rø­de del af Fol­ke­tin­get.

Og det gav po­te for Ven­stre og fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen, der sik­re­de en ny kom­mu­ne­aft ale, men og­så en stær­ke­re re­ge­ring.

» Det er helt af­gø­ren­de, at re­ge­rin­gen ind­går bre­de aft aler. Det er lyk­ke­des for Claus Hjort Fre­de­rik­sen at vi­se, at han med be­ty­de­lig eff ek­ti­vi­tet kan fi nde fl er­tal til man­ge for­skel­li­ge si­der. Hvis re­ge­rin­gen kan bli­ve ved med det, så kan den vi­se sig at væ­re over­ra­sken­de le­ve­dyg­tig og lang­tids­hold­bar, « si­ger Tho­mas Lar­sen.

Ar­kiv­fo­to: Claus Bech

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand Met­te Fre­de­rik­sen har med støt­ten til kom­mu­ne­af­ta­len sik­ret sig, at en frem­ti­dig S- re­ge­ring er min­dre af­hæn­gig af SF og En­heds­li­sten, når nye kom­mu­ne­af­ta­ler skal ind­gå­es.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.