Fag­for­e­nin­ger og rø­de par­ti­er ra­ser

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

V- re­ge­rin­gen fi k op­bak­ning fra S og R til den kom­mu­ne­aft ale, der i går blev ved­ta­get i Fol­ke­tin­get. Rø­de par­ti­er og fag­for­e­nin­ger stil­ler sig ufor­stå­en­de over­for, at par­ti­er­ne valg­te at støt­te en blå re­ge­ring uden fl er­tal.

Bå­de En­heds­li­sten og SF er ude med hård kri­tik mod So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. SFs fi - nansord­fø­rer Jo­nas Da­hl for­tæl­ler til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau, at han er skuff et over, at » de ik­ke hav­de me­re røv i buk­ser­ne, « og En­heds­li­stens fi nansord­fø­rer Pel­le Drag­sted er vred over, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil­le gi­ve Ven­stre­r­e­ge­rin­gen et skub fremad.

» S oc ia l de­mok r at e r ne for­plig­ter sig til at sik­re den smal­le Ven­stre- re­ge­ring fler­ta­li de kom­men­de år, uan­set hvil­ke nedskæ­rin­ger fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort fin­der på at på­læg­ge kom­mu­ner­ne, « sag­de Pel­le Drag­sted til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Og­så hos fag­for­e­nin­ger­ne er der stor util­freds­hed. Poul Erik Skov Chri­sten­sen, tid­li­ge­re for­mand i fag­for­bun­det 3F, skrev i går på sin Fa­ce­book- pro­fi l, at han var ’ ry­stet’ og un­dre­de sig over, ’ hvem der i S og R hav­de få­et den idé’.

Og­så FOAs for­mand Den­nis Kri­sten­sen er hård i mælet med en op­da­te­ring på Fa­ce­book. Han kal­der det ’ helt ufor­stå­e­ligt’ og eft er­ly­ser So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes tid­li­ge­re plan om år­lig vækst i ud­gif­ter­ne i det off ent­li­ge bud­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.