Så meld dig ud, Met­te

BT - - DEBAT -

RE­GE­RINGS­GRUND­LAG Martin Hen­rik­sen In­te­gra­tions­ord­fø­rer, DF

Det er et lys­punkt, når det frem­går af re­ge­rings­grund­la­get, at Dan­mark er et kri­stent land. Det står des­u­den næ­sten or­dret i grund­loven. Hvis en re­ge­ring re­fe­re­rer til no­get i grund­loven, og det så får Met­te Gjerskov til at for­la­de fol­kekir­ken ( BT d. 10. juli, red.), så må hun jo gø­re det.

Men hvis Dan­mark ik­ke er kri­stent og ba­se­rer vær­di­er­ne på krist­ne vær­di­er, hvad er vi så? Jeg er med på, at Dan­mark er rig­tig man­ge an­dre ting end kri­sten­dom, men det er me­get kun­stigt at på­stå, at kri­sten­dom­men ik­ke har spil­let og fort­sat spil­ler en rolle for man­ge dan­ske­re. Der er tro­en­de dan­ske­re, der er kul­turkrist­ne, der er atei­ster, og der er så­gar folk med helt an­dre tros­ret­nin­ger, men som sta­dig mar­ke­rer de dan­ske høj­ti­der, som langt hen ad vej­en og­så er krist­ne. Kri­sten­dom­men spil­ler på den må­de og­så en kul­tu­rel rolle for ik­ke- krist­ne i Dan­mark. Det er godt. Kri­sten­dom­men er fav­nen­de, bred og to­le­rant, og dét er Dan­mark og dan­sker­ne og­så.

VEN­STRE El­vir Pe­le­se­vic København N

Al­le­re­de nu teg­ner re­ge­rin­gens ret­ning klar. For­ven­te­ligt nok sat­te re­ge­rin­gen først ind på fl ygt­nin­ge­om­rå­det og for­mu­le­re­de en ny asylaft ale, som vil be­ty­de, at man­ge fl ygt­nin­ge­fa­mi­li­er og de­res børn kom­mer til at leve i fat­tig­dom, og at tor­tu­rof­re­ne vil fø­le sig end­nu me­re stres­se­de og ut­ryg­ge. Sam­ti­dig ge­nind­før­te re­ge­rin­gen hånd­vær­ker­fradra­get, som for­gyl­der dem, der i for­vej­en har mest. Ven­stres læn­ge er­klæ­re­de mål om nul­vækst bli­ver til mi­nus­vækst med bud­ge­taft alen med kom­mu­ner­ne. Det mas­sa­kre­rer ker­ne­vel­fær­den. Som top­pen på kran­se­ka­gen skynd­te re­ge­rin­gen sig at ned­læg­ge Irak- og Af­g­ha­ni­stan-kom­mis­sio­nen, li­ge før de ho­ve­d­ansvar­li­ge skul­le afh øres. Den nye re­ge­ring frem­står som aso­ci­al, eli­tær, apa­tisk, in­hu­man, an­svars­for­fl yg­ti­gen­de og af­de­mo­kra­ti­se­ren­de.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Met­te Gjerskov ( S) over­ve­jer at mel­de sig ud af fol­kekir­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.