Blokpo­li­tik­ken er for­tid

BT - - DEBAT - jlu

En ny po­li­tisk vir­ke­lig­hed har set da­gens lys med V- min­dre­tals­re­ge­rin­gen, der oven i kø­bet med si­ne kun 34 man­da­ter er min­dre end sit par­la­men­ta­ri­ske grund­lag. MED DEN BRE­DE aft ale om kom­mu­ner­nes øko­no­mi, der i går blev ind­gå­et mel­lem Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ra­di­ka­le Ven­stre, må man kon­sta­te­re, at det er den an­den bre­de aft ale henover mid­ten i dansk po­li­tik, der er ble­vet ind­gå­et si­den Lars Løk­ke blev stats­mi­ni­ster. Først blev bo­lig- job- ord­nin­gen for­læn­get med man­da­ter fra SF og Al­ter­na­ti­vet. Og i går sprang S og R til, da De Kon­ser­va­ti­ve skab­te bal­la­de i blå blok, eft er­som par­ti­et ik­ke vil­le stem­me for kom­mu­ne- aft alen, med­min­dre Ven­stre vil­le gå med til at hin­dre en stig­ning i grund­skyl­den. SELV OM SF og En­heds­li­sten straks sko­se­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne for at hol­de hån­den un­der Løk­ke- re­ge­rin­gen, så be­nyt­te­de S og R øje­blik­kets mu­lig­hed til at sam­ar­bej­de med V om no­get så af­gø­ren­de for sam­fun­det som kom­mu­ner­nes øko­no­mi. I ste­det for at la­ve po­li­tisk dril­le­ri. Den mu­lig­hed er kom­met som en ga­ve til især So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og den nyvalg­te for­mand Met­te Fre­de­rik­sen. Hun har brug for tid til at etab­le­re sig på sin nye post og i ste­det for gold blokpo­li­tik vi­se sig vil­lig til at la­ve bre­de aft aler. LARS LØK­KE KAN hel­ler ik­ke væ­re util­freds i den svæ­re si­tu­a­tion. Godt nok kan det væ­re bøv­let at skaff e fl er­tal fra sag til sag, men omvendt vi­ser de hid­ti­di­ge aft aler, at hans hand­le­mu­lig­he­der slet ik­ke er så be­græn­se­de end­da. Og for væl­ger­ne er det et no­get køn­ne­re bil­le­de af dansk po­li­tik, vi ser. I ste­det for per­so­nan­greb og mud­der­kast­ning ser vi et godt ek­sem­pel på det sam­ar­bej­den­de fol­ke­sty­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.