MI­NI­STE­REN DER FORTRØD PÅ DAG ÉT ’’

Den nye be­skæft igel­ses­mi­ni­ster kald­te Dan­mark et ta­ber­land, men fortrød. Det var klogt

BT - - DEBAT -

Selv om der blev gæt­tet ivrigt og ud­pe­get bå­de ’ sik­re’ nav­ne og jo­ke­re, var der in­gen, som for­ud­så, at Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­nings af­gå­en­de top­di­rek­tør Jørn Ne­er­gaard Lar­sen skul­le væ­re be­skæft igel­ses­mi­ni­ster. Lars Løk­ke Ras­mus­sen over­ra­ske­de al­le, da han sat­te 66- åri­ge Ne­er­gaard på sit nye mi­ni­ster­hold. Ar­bejds­gi­ver­nes første­mand var end ik­ke med­lem af Ven­stre, da stats­mi­ni­ste­ren rin­ge­de og til­bød ham po­sten. JØRN NE­ER­GAARD FÅR nu an­sva­ret for en mas­se po­li­tik, som ved­rø­rer man­ge men­ne­skers hver­dag og bli­ver der­for in­ter­es­sant at føl­ge de kom­men­de år. Det er al­le­re­de ble­vet be­mær­ket, at mi­ni­ster­kar­ri­e­ren blev ind­ledt med en for­try­del­se.

I april ud­nævn­te Jørn Ne­er­gaard Lar­sen Dan­mark til et ’ ta­ber­land’ med tan­ke på an­tal­let af dan­ske­re i den ar­bejds­du­e­li­ge al­der, der mod­ta­ger off ent­li­ge ydel­ser. Eft er mi­ni­ster- ud­næv­nel­sen hos Dron­nin­gen er­klæ­re­de Jørn Ne­er­gaard Lar­sen: ’ I dag vil­le jeg bru­ge et an­det ud­tryk.’ Vær­s­go: Et til­ba­ge­tog på dag ét. Det var klogt.

Be­skæft igel­ses­mi­ni­ste­ren er en er­fa­ren for­hand­ler, han ken­der ar­bejds­mar­kedspo­li­tik­ken i mind­ste de­tal­je og er sul­ten eft er re­for­mer. Han hyl­der ’ den dan­ske mo­del’ og fi nder næp­pe på at sen­de sms’er, som tid­li­ge­re fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don gjor­de til SAS’ me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter un­der nog­le ek­stremt af­gø­ren­de for­hand­lin­ger om fl ysel­ska­bets frem­tid. MEN NE­ER­GAARD ER helt ny i top­po­li­tik. Da Met­te Fre­de­rik­sen var chef i Be­skæft igel­ses­mi­ni­ste­ri­et, vi­ste hun en sær­lig ev­ne til at ska­be en tro­vær­dig for­tæl­ling om sit po­li­ti­ske pro­jekt. En for­tæl­ling om sam­men­hæn­gen mel­lem ret­tig­he­der og plig­ter, Om at få men­ne­sker med i det fæl­les­skab, som job og ud­dan­nel­se gi­ver. Om at det ik­ke er ’ okay’ at væ­re på kon­tant­hjælp, hvis man i vir­ke­lig­he­den kan kla­re sig selv.

Om Jørn Ne­er­gaard Lar­sen og­så for­mår at ska­be sin egen for­tæl­ling, har vi til go­de at op­le­ve. Bil­let­sæl­ger er nok ik­ke det før­ste ord, man sæt­ter på ham. Som DA- di­rek­tør har han gi­vet den som kold­kri­ger, der i vel­færds­de­bat­ten har fo­re­slå­et la­ve­re so­ci­a­le ydel­ser. ’ Vi er skep­tisk imø­de­kom­men­de,’ og nu skal han væ­re ’ be­skæft igel­ses­mi­ni­ster for he­le Dan­mark’, lød nog­le af vel­komst­hils­ner­ne i fag­be­væ­gel­sen. Spid­ser man ører, kan man dog for­nem­me, at Ne- er­gaard eft er mi­ni­ster­ud­næv­nel­sen har skift et to­ne­le­je og nu ta­ler om ’ det ar­bej­den­de fæl­les­skab’. DER VEN­TER JØRN Ne­er­gaard Lar­sen fl ere bund­ne op­ga­ver: Han bli­ver cen­tral i ar­bej­det med den jo­bre­form, som Løk­ke an­non­ce­re­de i valg­kam­pen, og som via det me­get om­dis­ku­te­re­de kon­tant­hjælpsloft skal gø­re det me­re at­trak­tivt at ar­bej­de. Rap­por­ten fra dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen, som Ne­er­gaard selv var med­lem af, ind­til mi­ni­ster­bi­len dyt­te­de, lan­der og­så på hans bord. OG SÅ SKAL han væ­re med til at få en ny om­gang tre­part­s­for­hand­lin­ger med ar­bejds­mar­ke­dets par­ter til at lyk­kes. Sidst­nævn­te var og­så det store slagnum­mer for Hel­le Thor­ningS­ch­midts re­ge­ring, men pro­jek­tet faldt på gul­vet med et brag. Med en re­sul­tatsø­gen­de fi nans­mi­ni­ster som Claus Hjort Fre­de­rik­sen og Ne­er­gaard, der ken­der bå­de ar­bejds­gi­ver­nes og løn­mod­ta­ger­nes øm­me punk­ter, er ud­gangs­punk­tet ik­ke tos­set. Det si­ger sig selv, at det for Løk­ke vil væ­re en ud­søgt for­nø­jel­se at vi­se, at hans re­ge­ring kan ska­be løs­nin­ger, som bå­de løn­mod­ta­ge­re og ar­bejds­gi­ve­re gi­ver håndslag på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.