Skal det off ent­li­ge blan­de sig me­re i børns vægt og sund­hed?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.06 FIK AT VI­DE, JEG VAR FED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.59 KOM­MU­NEN HAR AN­SVAR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.38 HJÆLP TIL FOR­ÆL­DRE­NE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.56

Ja,

vi skal fore­byg­ge fed­me så tid­ligt som mu­ligt

Nej, det er for­æl­dre­nes an­svar

3.722 stem­mer på bt. dk

FOR ME­GEN IND­BLAN­DING

Ja­ne Elley Hansen

Jeg sy­nes eft er­hån­den, at der er li­ge lov­lig me­get ind­blan­den, og det kan nemt læg­ge op til en spi­se­for­styr­rel­se. Vi sag­de nej tak til kost­vej­led­ning til vo­res dat­ter ef­ter et be­søg hos sund­heds­ple­jer­sken, og det blev der set skævt til.

Bir­git­te Poul­sen

Det har jeg og­så prø­vet. He­le min år­gang skul­le til sund­heds­ple­jer­ske, og ca. 60 pct. af os fi k di­rek­te at vi­de, at vi var for fe­de. Det gjor­de ret ondt, for jeg syn­tes ik­ke, at jeg var fed.

Jim­my St­eff en­sen

Det er da kun po­si­tivt, at kom­mu­nen ta­ger lidt an­svar og sen­der en lil­le hil­sen. Jeg væm­mes, når jeg går rundt i by­bil­le­det og ser for­æl­dre kom­me gå­en­de med de­res kor­n­fe­de unger. Så at man har en stan­dard­pro­ce­du­re for at sen­de en hil­sen, er helt fi nt. Så må det væ­re op til for­æl­dre­ne at gø­re no­get ved det.

Mie Klausen

Man­ge for­æl­dre kan ik­ke over­skue at gø­re no­get ved bør­ne­nes kost og mo­tion, og så sy­nes jeg, det er en god idé, at de bli­ver gjort op­mærk­som­me på det – hvis bar­net re­elt set er over­væg­tigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.