SÅ SKÆV ER SKAT­TEN

Et hus i det kø­ben­havn­ske nord­ve­st­kvar­ter ko­ster 12 gan­ge så me­get i ejen­doms­skat som en lej­lig­hed på Vester­bro. Men lej­lig­he­den er til salg for 400.000 kro­ner me­re

BT - - NYHEDER - Fo­to: Martin Syl­vest Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@bt.dk Char­lot­te Bo Qvist chqv@bt.dk

I lø­bet af ugen fik hu­se­je­re i he­le lan­det besked om, at de­res grund­skyld sti­ger med 6,6 pro­cent. Så mens hu­se­jer­nes pan­de­ryn­ker bli­ver dy­be­re og dy­be­re, kan lej­lig­hed­s­e­jer­ne træk­ke på skul­dre­ne.

For på trods af pris­stig­nin­ger på de­res lej­lig­he­der, mær­ker ejer­ne stort set in­tet til skat­testig­nin­gen.

Det var i tirs­dags, at finansministeren indstil­le­de til Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg, at grund­skyl­den skul­le sti­ge med 6,6 pro­cent i 2016. Som BT be­skrev ons­dag, be­ty­der det, at hu­se­jer­ne i 14 pri­mært stor­kø­ben­havn­ske kom­mu­ner kom­mer til at be­ta­le me­re end 1.500 kro­ner ek­stra næ­ste år i grund­skyld for et gen­nem­snit­ligt hus. I seks af kom­mu­ner­ne er stig­nin­gen på me­re end 2.000 kro­ner.

BT kan med et ek­sem­pel - som iføl­ge eks­per­ter er me­get si­gen­de for ud­vik­lin­gen - vi­se, hvor­dan ejen­doms­skat­ten ram­mer. Og hvor­dan den har ud­vik­let sig si­den ind­fø­rel­sen af skat­te­stop­pet på ejen­doms­vær­diskat­ten og skat­te­lof­tet på grund­skyl­den i 2002.

Vold­som for­skel

Det har vi gjort ved at ta­ge to bo­li­ger i København, der i øje­blik­ket er til salg: En lej­lig­hed på det mon­dæ­ne Vester­bro og et hus i det kø­ben­havn­ske nord­ve­st­kvar­ter.

Som det frem­går af gra­fik­ken, er lej­lig­hed­s­e­je­rens skat ste­get med 1.965 kro­ner fra 2002 og frem til næ­ste år ,2016. Skat­ten på hu­set er der­i­mod ste­get med 23.977 kro­ner, hvil­ket be­ty­der, at hu­se­je­ren næ­ste år skal be­ta­le 43.340 kro­ner, mens lej­lig­hed­s­e­je­ren kun kom­mer til at be­ta­le 3.675 kro­ner. Der­u­d­over slip­per lej­lig­hed­s­e­je­ren og­så bil­li­ge­re i ejen­doms­vær­diskat.

Dy­re­re lej­lig­hed

Med til hi­sto­ri­en hø­rer, at lej­lig­he­den i øje­blik­ket er til salg til en pris, der er 400.000 kro­ner hø­je­re end pri­sen på hu­set i nord­ve­st­kvar­te­ret.

Som sy­ste­met er skru­et sam­men i dag, ram­mer skat­testig­nin­ger ude­luk­ken­de grund­vær­di­en, mens den sam­le­de ejen­doms­vær­diskat har væ­ret holdt i ro si­den 2002.

De op­sigtsvæk­ken­de for­skel­le får nu en eks­pert til at kal­de sy­ste­met helt skævt.

» Det vi­ser, hvor uhen­sigts­mæs­sigt og skævt sy­ste­met er. Du be­skat­tes jo for­skel­ligt af­hæn­gig af, om du har me­re el­ler min­dre jord. Det er me­re kor­rekt at be­skat­te i for­hold til vær­di­en af bo­li­gen. For som sy­ste­met er nu, slip­per lej­lig­hed­s­e­jer­ne stort set, mens det kun er hu­se­jer­ne, der op­le­ver skat­testig­nin­ger, « si­ger lek­tor og bo­li­gø­ko­nom Mor­ten Skak fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

Svært at gen­nem­skue

» Op­bak­nin­gen til skat­te­sy­ste­met er jo og­så af­hæn­gig af, at der er en vis ri­me­lig­hed i, hvad der opkræ­ves. Nu be­skat­ter man ud fra en vær­di, som er tvivl­s­om, for­di der man­ge ste­der slet ik­ke hand­les grun­de. Hvis man be­skat­te­de ud fra ejen­dom­mens vær­di, så hav­de bo­li­ge­jer­ne og­så let­te­re ved at gen­nem­skue og for­stå be­skat­nin­gen, « si­ger Mor­ten Skak.

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen ( V) hol­der fe­rie og har ik­ke haft tid til at ta­le med BT om grund­skylds­stig­nin-ger­ne.

LØR­DAG 11. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.