Der­for sti­ger grund­skyl­den

BT - - NYHEDER -

Grund­skyl­den er kun om­fat­tet af et skat­te­loft og ik­ke et skat­te­stop, som det er til­fæl­det med ejen­doms­vær­diskat­ten. Der­for sti­ger den.

I den­ne uge indstil­le­de Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et til, at Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg god­ken­der en stig­nings­pro­cent på 6,6 pro­cent. Det mak­si­ma­le ni­veau er syv pro­cent.

De hår­dest ram­te kom­mu­ner er Fre­de­riks­berg, Ru­der­s­dal, Lyng­by- Ta­ar­bæk, København, Hørs­holm og Gen­toft e med stig­nin­ger på me­re end 2.000 kro­ner for et gen­nem­snit­ligt hus.

Men grund­skylds­stig­nin-gen ram­mer og­så en lang ræk­ke hu­se­je­re i an­dre kom­mu­ner. Ek­sem­pel­vis i Hels­in­gør, Bal­lerup, Fre­dens­borg og Val­lens­bæk, hvor den gen­nem­snit­li­ge hu­se­jer vil op­le­ve stig­nin­ger på me­re end 1.500 kro­ner.

Frem­ti­di­ge stig­nin­ger

År­sa­gen til, at grund­vær­di­er­ne over­ho­ve­det kan sti­ge, er, at vur­de­rin­ger­ne i 2011 steg med op til 50 pro­cent i nog­le af kom­mu­ner­ne i ho­ved­stads­om­rå­det. Og det på trods af, at pri­ser­ne faldt. Der­med blev der lagt i ov­nen til man­ge års frem­ti­di­ge stig­nin­ger, for­di grund­skyl­den ik­ke må sti­ge med 50 pro­cent fra den ene dag til den an­den, men højst må sti­ge med syv pro­cent.

Skats vur­de­rin­ger er si­den ble­vet vold­somt kri­ti­se­ret, og da­væ­ren­de skat­te­mi­ni­ster Hol­ger K. Ni­el­sen ( SF) så sig nødsa­get til at la­de en skat­te­kom­mis­sion udtæn­ke et nyt vur­de­rings­sy­stem sam­ti­dig med, at grund­vær­di­er­ne over he­le lan­det blev sat ned med 2,5 pro­cent i 2013. Nye vur­de­rin­ger kom­mer i 2018 og træ­der i kraft i 2019.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.