Grund­skyld pres­ser ale­ne­fars øko­no­mi Der­for er det så dyrt

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist

SPA­RE­TI­DER de bo­ligskat vil de kom­men­de år nå op på 48.000 kro­ner for den 602 kva­drat­me­ter store grund i kø­ben­hav­n­er­kvar­te­ret.

Stig­nin­ger­ne var ik­ke, hvad Es­ben Fuglsang for­ven­te­de skul­le føl­ge med hus­kø­bet:

Uri­me­lig ejen­doms­skat

» Da vi køb­te hu­set i 2008, hav­de vi en an­ta­gel­se om, at po­li­ti­ker­ne vil­le gri­be ind med skat­te­stop på grund­skyl­den, men det ske­te al­drig. Jeg hav­de al­drig no­gen­sin­de drømt om, at man vil­le la­de be­skat­nin­gen på bo­li­ger ud­vik­le sig med så store for­skel­le, som det nu er til­fæl­det, « si­ger 51- åri­ge Es­ben Fuglsang, der til dag­lig ar­bej­der som kon­su­lent.

Hans hus er på 130 kva- drat­me­ter og lig­ger på Brøns­høj Kir­ke­vej i det nord­ve­st­li­ge København. Her bor han ale­ne med si­ne to te­e­na­gebørn. Det har han gjort, si­den hans ko­ne dø­de. Iføl­ge Es­ben Fuglsang er det en ud­bredt op-

EJENDOMSDATA fat­tel­se blandt na­bo­er­ne, at ejen­doms­skat­ten er uri­me­lig, men han flyt­ter nok ik­ke selv fra kvar­te­ret de næ­ste tre- fi­re år.

» Jeg har over­ve­jet at flyt­te - en­ten til en an­den kom­mu­ne, Brøns­høj Kir­ke­vej, 2700 Brøns­høj Grund­skyld 2015: 41.874 kr. Grund­skyld 2016: 44.638 kr. Stig­ning: 2.764 kr.

2001

2015

Ejen­doms­vær­di 1.900.000 kr. 3.100.000 kr. Grund­vær­di 621.500 kr. 1.411.800 kr. Grund­vær­di i pct. 33 % 46 % ( hvor me­get grund­vær­di­en ud­gør i pct.

af ejen­doms­vær­di­en) i lej­lig­hed el­ler i en an­dels­bo­lig med ha­ve. For med min øko­no­mi som ene­for­sør­ger – el­ler for et par med en mid­de­lind­komst – bli­ver det me­get pres­set de kom­men­de år, når der kun er ud­sigt til, at grund­skyl­den sti­ger og sti­ger, « si­ger han og frem­hæ­ver den sær­li­ge si­tu­a­tion i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, hvor hu­se­jer­ne er i min­dre­tal.

Brand­be­skat­ning

LØR­DAG 11. JULI 2015 » De fle­ste bor i lej­lig­he­der, hvor grund­skyl­den er me­get min­dre, og så brand­be­skat­ter man hu­se­jer­ne i ste­det. Og jeg sy­nes, det er uret­fær­digt, at folk, der har råd til de dy­re lej­lig­he­der, kan slip­pe for den last. Man skal væ­re rig, så man kan kø­be sig til en lav grund­skyld. «

SKAT

Med af­sæt i Es­ben Fuglsangs hus i Brøns­høj i København kan BT for­tæl­le, at Skat si­den 2002 har la­det grund­vær­di­en ud­gø­re en stør­re an­del af den sam­le­de ejen­doms­vær­di. Og det har be­tyd­ning for, hvor me­get skat der skal be­ta­les.

I 2002 ud­gjor­de grund­vær­di­en 33 pro­cent af den sam­le­de ejen­doms­vær­di på Es­ben Fuglsangs hus. I dag ud­gør den 46 pro­cent. Det be­ty­der, at han be­ta­ler 41.874 kro­ner i ejen­doms­skat, men med den nu­væ­ren­de grund­vær­di er Skat først til­freds, når han ram­mer sit loft på 48.001 kr.

Hav­de grund­vær­di­en holdt sig på 33 pro­cent af den sam­le­de ejen­doms­vær­di som i 2002, kun­ne han ha­ve nø­je­des med at be­ta­le ca. 35.000 kro­ner.

Med an­dre ord: Den del af ejen­doms­skat­ten, som ik­ke er om­fat­tet af et skat­te­stop, er støt og ro­ligt ste­get som an­del af den sam­le­de ejen­doms­skat med den kon­se­kvens, at be­skat­nings­grund­la­get der­med og­så er ble­vet stør­re for hu­se­jer­ne.

» Tid­li­ge­re ud­gjor­de grund­vær­di­en en min­dre del af den sam­le­de ejen­doms­vur­de­ring, så der­for var grund­skyl­den ik­ke så be­tyd­nings­fuld. Det er den ble­vet i dag, og det er og­så der­for, at de år­li­ge stig­nin­ger ram­mer hårdt vis­se ste­der i lan­det, « si­ger for­bru­ge­rø­ko­nom i Dan­ske Bank Las Ol­sen.

Es­ben Fuglsang, der bor her på Brøns­høj Kir­ke­vej i Brøns­høj, be­ta­ler 41.874 kr. i grund­skyld, men han kan med den for­ven­te­de stig­ning på 6,6 pct. se frem til at skul­le be­ta­le 2.764 kr. me­re næ­ste år. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

chqv@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.