DF BA­LAN­CE­RER PÅ EN KNIV­SÆG

DF- væl­ge­re er split­te­de om re­ge­rings­del­ta­gel­se

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

GAL­LUP

Næ­sten halv­de­len af Dansk Fol­ke­par­tis væl­ge­re me­ner, at par­ti­for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl be­gik en fejl, da han ik­ke gik med Ven­stre i re­ge­ring.

Det vi­ser en ny me­nings­må­ling, som TNS Gal­lup har la­vet for BT.

I må­lin­gen si­ger 46 pct. af de ads­purg­te DF- væl­ge­re, at par­ti­et ’ bur­de væ­re gå­et med i re­ge­rin­gen’. På grund af stikprø­vens stør­rel­se er den sta­ti­sti­ske usik­ker­hed på +/- 6,9 pro­cent­po­int.

Man­ge hav­de el­lers for­ven­tet, at Dansk Fol­ke­par­ti ef­ter de­res hi­sto­risk flot­te re­sul­tat ved fol­ke­tings­val­get, hvor de blev det stør­ste par­ti i blå blok, kun­ne bli­ve tvun­get til at på­ta­ge sig re­ge­rings­ansvar. Men ef­ter fle­re lange for­hand­lin­ger med Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen blev det meldt ud, at par­ter­ne hav­de op­gi­vet at nå hin­an­den, og re­ge­rin­gen der­for ude­luk­ken­de vil­le be­stå af Ven­stre- folk.

Split­te­de væl­ge­re

DF- væl­ger­ne er dog til­sy­ne­la­den­de uhy­re split­te­de på spørgs­må­let om, hvor­vidt man skul­le væ­re gå­et med i en re­ge­ring. Så­le­des me­ner 49 pct. af par­tiets væl­ge­re, at Thu­le­sen Da­hl og den øv­ri­ge DF- le­del­se traf det rig­ti­ge valg ved at hol­de par­ti­et ude af re­ge­rin­gen.

Der­med er DFs væl­ge­re den grup­pe, der er klart mest til­freds med par­ti­le­del­sens valg om at stå uden­for re­ge­ring.

Det par­tis væl­ge­re, der kom­mer tæt­test på, er En­heds­li­stens, hvor 53 pct. hav­de øn­sket, at høj­re­fløjs­par­ti­et hav­de for­hand­let sig frem til et re­ge­rings­grund­lag med Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

De mest util­fred­se med be­slut­nin­gen er iføl­ge Gal­lup- må­lin­gen de væl­ge­re, der stem­te på en­ten Li­be­ral Al­li­an­ce el­ler Ven­stre, hvor hen­holds­vis 74 og 73 pct. af væl­ger­ne me­ner, at Dansk Fol­ke­par­ti skul­le ha­ve gå­et i re­ge­ring.

I alt me­ner 60 pct. af de ads­purg­te i me­nings­må­lin­gen, at DF traf den for­ker­te be­slut­ning. Kun 23 pct. bak­ker op om de­res valg.

LØR­DAG 11. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.