Thu­le­sen Da­hl: Vi gjor­de det rig­ti­ge

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

IND­FLY­DEL­SE

De 46 pro­cent skuf­fe­de DFvæl­ge­re la­der sig sny­de af en for­kert tan­ke­gang, me­ner par­ti­for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, der ik­ke me­ner, man vil få me­re magt ved at gå i re­ge­ring:

» Jeg har stor for­stå­el­se for dem, der me­ner, at vi skul­le gå i re­ge­ring, for de gør det jo, for­di de me­ner, vi skal ha­ve ind­fly­del­se. Men man kan ik­ke au­to­ma­tisk si­ge, at ind­fly­del­sen er størst ved at væ­re i re­ge­ring. Der kan væ­re en si­tu­a­tion, hvor den er stør­re ved ik­ke at væ­re i re­ge­ring. «

Hvor­for me­ner du, je­res ind­fly­del­se vil væ­re stør­re ved at stå uden­for?

» Nu har jeg sid­det godt 20 år i Fol­ke­tin­get, og jeg har kun­net se par­ti­er, der er gå­et i re­ge­ring, hvor­ef­ter de­res po­li­ti­ske linje nær­mest er vis­net bort. Se­ne­st ved val­get i 2011, da SF gik i re­ge­ring uden et re­ge­rings­grund­lag, der var i or­den. Det vil si­ge, de ik­ke fik no­get ud af det, og de syg­ne­de hen og måt­te bry­de ud af re­ge­rin­gen for at genop­fin­de sig selv. Hvis vi var gå­et i re­ge­ring, skul­le vi sid­de og ad­mi­ni­stre­re Ven­stres po­li­tik, og det kun­ne sik­kert godt gi­ve en fø­lel­se af per­son­lig ind­fly­del­se, men par­ti­et vil­le ik­ke ha­ve sær­lig stor ind­fly­del­se. «

» Det dri­ven­de for mig har væ­ret at fin­de ud af, hvor vi pla­ce­rer os for at få mest mu­ligt af vo­res po­li­tik igen­nem. Det er me­get en­kelt. «

In­tet al­ter­na­tiv

Men med 46 pct. af je­res væl­ge­re mod en cen­tral be­slut­ning, er du så ik­ke be­kym­ret for væl­ger­nes dom?

» Nej, for man skal he­le ti- den kig­ge på, hvad al­ter­na­ti­vet hav­de væ­ret. Jeg vil­le væ­re me­get me­re nervøs, hvis vi - li­ge­som SF - gik ind i en re­ge­ring, hvor­ef­ter man ik­ke vil­le kun­ne få øje på os. Jeg tror, væl­ger­nes dom vil­le væ­re me­get hår­de­re, hvis vi var gå­et ind i en re­ge­ring på et for­kert grund­lag, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

I alt 1.063 per­so­ner har med­vir­ket i TNS Gal­lup- un­der­sø­gel­sen. 206 DF- væl­ge­re fra al­le de­le af lan­det har del­ta­get. Un­der­sø­gel­sen er ble­vet ud­ført 6.- 8. juli. DF- væl­ger­ne er den grup­pe væl­ge­re, der er mindst i tvivl om de­res hold­ning til be­slut­nin­gen om at hol­de sig ude af en re­ge­ring. Kun fem pro­cent sva­rer ’ ved ik­ke’. Dansk Fol­ke­par­tis le­del­se er godt til­freds med be­slut­nin­gen om at hol­de sig ude af re­ge­ring, men væl­ger­ne er ik­ke eni­ge. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.