Ry­a­nair tru­er med at drop­pe Bil­lund

BT - - NYHEDER - Vi­be­ke Lyng­klip Svan­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Lav­pris­sel­ska­bet Ry­a­nair be­kræf­ter, at det vil luk­ke sin ba­se i Bil­lund om en uge, hvis ik­ke fag­for­e­nin­ger­ne drop­per de­res vars­le­de sym­pa­ti­kon­flikt i København, skri­ver sel­ska­bet i en pres­se­med­del­el­se.

Dan­ske fag­for­e­nin­ger har nem­lig vars­let, at de vil blo­ke­re Ry­a­nairs fly i Kø­ben­havns Luft­havn, selv om de ik­ke læn­ge­re har ba­se der.

Det sker i sym­pa­ti med me­d­ar­bej­der­ne på de Ry­a­nair-fly, der fly­ver fra sel­ska­bets tre år gam­le ba­se i Bil- lund. Blo­ka­den vil træ­de i kraft lør­dag 18. juli.

Ry­a­nair har sendt et åbent brev til de dan­ske fag­for­e­nin­ger, hvori fly­sel­ska­bet be­kræf­ter, at det med virk­ning fra mid­nat nat­ten til ons­dag i næ­ste uge luk­ker sin ba­se i København og flyt­ter si­ne fly til Kau­nas i Li­tau­en.

Sel­ska­bet kræ­ver en un­der­skre­vet be­kræf­tel­se på, at fag­for­e­nin­ger­ne drop­per blo­ka­den i København. Be­kræf­tel­sen skal væ­re Ry­a­nair i hæn­de se­ne­st kl. 17.00 ons­dag 15. juli, el­lers flyt­ter Ry­a­nair to af si­ne tre fly fra Bil­lund til luft­hav­nen Lon­don Stan­sted, mens det tred­je får ba­se i Pal­ma på Mall­orca.

» Vi be­kla­ger at væ­re tvun- get til at ta­ge dis­se skridt mod de vild­led­te dan­ske fag­for­e­nin­ger. Selv­om dis­se fag­for­e­nin­ger er­ken­der, at in­gen af de­res med­lem­mer ar­bej­der for Ry­a­nair, har de tvun­get os til at luk­ke vo­res ba­se i København på tirs­dag 14. juli. Med­min­dre de træk­ker de­res sym­pa­ti­strej­ke ef­ter den­ne da­to ( hvor de bru­ger vo­res Bil­lund- ba­se som und­skyld­ning) tilbage, så vil vi væ­re tvun­get til at luk­ke Bil­lund- ba­sen ved mid­nat fre­dag 17. juli, « ud­ta­ler Ed­die Wil­son, Ry­a­nairs Chief Pe­op­le Of­fi­cer.

Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at Ry­a­nair ik­ke bluf­fer med hen­syn til at luk­ke ba­sen i København.

På fre­dag luk­ker Ry­a­nairs Bil­lund- ba­se, med­min­dre fag­for­e­nin­ger­ne drop­per de­res sym­pa­ti­strej­ke, med­del­er Ry­a­nairs per­so­na­le­chef Ed­die Wil­son. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.