Ven­stre vil bo­re ef­ter ski­fer­gas

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Hen­ning Bagger

Hvis det er mil­jø­mæs­sigt for­svar­ligt, skal ski­fer­gas­sen hen­tes op fra den dan­ske un­der­grund og ud­nyt­tes. Så­dan ly­der mel­din­gen fra kli­ma- og ener­gi­mi­ni­ster Lars Chri­sti­an Lil­le­holt ( V), der trod­ser den om­fat­ten­de kri­tik af den om­strid­te ener­gi­form.

» Hvis det vi­ser sig, at det kan la­de sig gø­re at ud­vin­de ski­fer­gas mil­jø­mæs­sigt for­svar­ligt, vil det væ­re uansvar­ligt over for kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner, hvis vi ik­ke ud­nyt­ter ski­fer­gas­sen i den dan­ske un­der­grund, « si­ger Lars Chri­sti­an Lil­le­holt til Jyl­landsPo­sten.

Hans for­gæn­ger på po­sten, Ras­mus Hel­veg Pe­ter­sen ( R), så an­der­le­des på det og med­del­te i april, at det var slut med nye til­la­del­ser til ud­vin­ding af ski­fer­gas.

Det fran­ske ener­gi­sel­skab To­tal gen­nem­fø­rer for ti­den en prø­ve­bor­ing ef­ter ski­fer­gas i Nord­jyl­land. Sel­ska­bet fik og­så til­la­del­se til en prø­ve­bor­ing i Nordsjælland, men den har man til­ba­ge­le­ve­ret.

Mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Gre­en­pea­ce fryg­ter, at ud­vin­ding af ski­fer­gas kan fø­re til foru­re­ning af grund­van­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.