Sund­hed vig­tigst

Dan­ske for­æl­dre pri­o­ri­te­rer børns sund­hed frem for de­res vægt

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@bt.dk

Er det ri­me­ligt, at en of­fent­lig myn­dig­hed blan­der sig i, hvor me­get en ni- årig pi­ge ve­jer?

Det spørgs­mål er ga­ran­te­ret ble­vet rejst man­ge gan­ge, ef­ter at BT fre­dag mor­gen kun­ne for­tæl­le hi­sto­ri­en om ni- åri­ge Ma­li­na Gu­stav­sen fra Nor­ge, hvis for­æl­dre hav­de mod­ta­get et brev fra den kom­mu­na­le sund­heds­ple­jer­ske om, at de­res ni- åri­ge dat­ter bør ta­be sig. Hun ve­jer 34,5 kg.

Iføl­ge den nor­ske avis VG, var fa­mi­li­en me­get cho­ke­ret over kom­mu­nens op­for­dring. Fa­de­ren valg­te der­for ef­ter­føl­gen­de at de­le et bil­le­de af dat­te­ren på Fa­ce­book, og si­den er bil­le­det ble­vet delt over 12.000 gan­ge.

Selv­om den kom­mu­na­le sund­heds­ple­jer­ske ef­ter­føl­gen­de har und­skyldt epi­so­den, har hi­sto­ri­en ik­ke de­sto min­dre rejst en de­bat om, hvor­vidt epi­so­den er ri­me­lig.

På BTs Fa­ce­book- si­de er hi­sto­ri­en ble­vet delt over 250 gan­ge, li­ge­som over 400 bru­ge­re har kom­men­te­ret den. Her gi­ver fle­re ud­tryk for, at pi­gen over­ho­ve­det ik­ke er over­væg­tig, og at kom­mu­nen bur­de ha­ve ind­kaldt for­æl­dre­ne til en sam­ta­le, så­fremt de syn­tes, at der var ta­le om et re­elt pro­blem.

Un­der al kri­tik

’ Jeg sy­nes ik­ke, sy­ste­met skal op­fø­re sig på den må­de. Det er un­der al kri­tik. Hvis sund­heds­ple­jer­sken syn­tes, der var et pro­blem, bur­de han/ hun ha­ve ta­get en sam­ta­le med for­æl­dre­ne og pi­gen in­den,’ skri­ver en bru­ger på BTs Fa­ce­book­si­de.

Sam­me hold­ning går igen hos nog­le af de for­æl­dre, som BT mød­te ved Grøn­dalsvæn­gets Skole i Kø­ben­havns nord­ve­st­kvar­ter i går ef­ter­mid­dag. Her har 16 børn i al­de­ren ot­te til 12 år he­le ugen væ­ret på madsko­le for at læ­re at la­ve god, sund mad fra bun­den.

42- åri­ge Sonja Ga­breki­dan er mor til to pi­ger på fem og ot­te år. Selv­om hun sy­nes, det er vig­tigt at ha­ve en of­fent­lig in­stans, der vur­de­rer børns sund­hed, er det dog sta­dig vig­tigt, at sund­heds­ple­jer- sken kom­mu­ni­ke­rer si­ne bud­ska­ber på en or­dent­lig må­de, for­kla­rer hun.

» Hvis man ik­ke har haft en sam­ta­le med sund­heds­ple­jer­sken in­den, sy­nes jeg, det er for­kert at sen­de et brev. Jeg vil­le da og­så un­dre mig lidt, hvis jeg fik et brev fra kom- mu­nen, uden jeg var klar over pro­ble­met. Men jeg sy­nes og­så, der er be­rø­rings­angst over for det. Man træ­der over nog­le per­sons­fæ­rer, men det er jo der­for, vi har sund­heds­ple­jer­sken el­ler fa­mi­li­ens læ­ge til at si­ge, at vi skal væ­re op­mærk­som­me på det, for­di det har en virk­ning på bør­ne­nes ve og vel, « si­ger Sonja Ga­breki­dan, der ar­bej­der som pæ­da­gog på en spe­ci­alsko­le.

46- åri­ge Gar­bi Sch­midt me­ner og­så, det er ud­mær­ket, at sund­heds­plej­en gi­ver for­æl­dre besked, hvis et barn er i fa­rezo­nen for at bli­ve over­væg­tigt. Det er dog vig­tigt, at op­fat­tel­sen af, hvad man an­ser som nor­malt, ik­ke bli­ver for smal, me­ner Gar­bi Sch­midt, der er mor til to.

Smal­le nor­mer

» Det er jo et spørgs­mål om, hvad der er mest sundt for et barn. Hvis du har et barn, der er me­get over­væg­tigt, er man nødt til at gø­re no­get ved det, for­di det ud­gør en sund­heds­ri­si­ko. På den an­den si­de er der tit og of­te og­så nog­le me­get smal­le nor­mer for, hvad der er ac­cep­ta­belt, « for­tæl­ler Gar­bi Sch­midt, der fak­tisk ik­ke ejer en ba­de­vægt.

Hjem­me hos fa­mi­li­en Sch­midt drøf­ter man hel­ler ik­ke, hvor me­get man ve­jer hver især. Det gør man til gen­gæld hjem­me hos 40- åri­ge Pal­le Bjørn Lar­sen, der er far til ot­te- åri­ge An­ton.

» Man er be­kym­ret for si­ne børn, hvor­dan de har det, og at de vok­ser op og får et godt liv. De skal ik­ke væ­re for små og ik­ke for store, « for­tæl­ler Pal­le Bjørn Lar­sen.

Det sker dog ik­ke så tit, for­tæl­ler han, da han me­ner, at man ik­ke bør over­be­byr­de si­ne børn med nog­le tan­ker, der ik­ke er grund til.

Pal­le Bjørn Lar­sen sæt­ter des­u­den pris på, at sund­heds­plej­en kom­mer med nog­le an­be­fa­lin­ger, så læn­ge man selv har fri­hed til at leve in­den for ram­mer­ne af dem. Selv sør­ger han for at ak­ti­ve­re sin søn på for­skel­lig vis og guide ham bedst mu­ligt i for­hold til ko­sten, så han und­går at bli­ve over­væg­tig.

Madsko­ler­ne er et sam­ar­bej­de mel­lem Land­brug & Fø­de­va­rer, 4H og Re­ma 1000, der fin­der sted for­skel­li­ge ste­der i lan­det i en uge i sko­ler­nes som­mer­fe­rie. På madsko­len får børn og un­ge vi­den om sund mad, kost og mo­tion på en sjov, læ­re­rig og ak­ti­ve­ren­de må­de. Her ses Isa­bel­la Ri­is og Oli­via Møl­ler. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen » For mig hand­ler ko­sten om, at man kan mag­te

de ting, man skal i lø­bet af da­gen, og ik­ke så me­get i for­hold til, hvor­dan man ser ud, « for­tæl­ler 42- åri­ge Sonja Ga­breki­dan, hvis ot­te- åri­ge dat­ter har væ­ret på madsko­le i den­ne uge.

Her ses ot­te- åri­ge An­ton Lar­sen med sin far Pal­le Bjørn Lar­sen, ef­ter at han hav­de få­et ud­le­ve­ret et diplom for sin del­ta­gel­se på madsko­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.