HOLD LIV I KÆR­LIG­HE­DEN

Kær­lig­he­den skal hol­de til me­get, og med som­mer­fe­ri­en er der dømt høj­sæ­son for skils­mis­ser. Se her, hvor­dan I be­va­rer gni­sten - he­le li­vet

BT - - NYHEDER - Ca­mil­la Carl­son ca­ca@ bt. dk

Som­mer­fe­ri­en er skudt i gang. Pro­p­fyld­te bi­ler med børn, kuf­fer­ter og kæ­re­ster sæt­ter kurs mod cam­ping­fe­rie og kær­lig­hed. Nu er det en­de­lig tid til at væ­re sam­men. Men for man­ge en­der ferien med skæn­de­ri­er, stress og i sid­ste en­de skils­mis­se.

Ti­den ef­ter som­mer­fe­ri­en er nem­lig sam­men med ju­le­fe­ri­en den tid på året, hvor flest kæ­re­ste- og æg­te­par op­gi­ver at red­de de­res for­hold. Det for­tæl­ler par­te­ra­pe­u­ter og ad­vo­ka­ter, der ty­de­ligt mær­ker, når fe­ri­e­ti­den er for­bi.

» Vi mær­ker helt klart et boom i hen­ven­del­ser fra folk, der vil skil­les ef­ter som­mer­fe­ri­en. Ty­pisk er det bør­ne­fa­mi­li­er, der over som­me­ren har holdt sam­men på grund af bør­ne­ne el­ler har tro­et på, at de kun­ne fin­de hin­an­den. De, som ik­ke har børn, er jæv­ne­re for­delt hen over året, « si­ger Lo­ne Brandenborg, der er for­mand for Dan­ske Fa­mi­lie­ad­vo­ka­ter.

Ten­den­sen be­kræf­tes af Stats­for­valt­nin­gen, der op­ly­ser, at man de se­ne­ste år har mod­ta­get fle­re an­mod­nin­ger om se­pa­ra­tion og skils­mis­se li­ge ef­ter som­mer- og ju­le­fe­ri­en.

Store for­vent­nin­ger

For­kla­rin­gen er iføl­ge fle­re par­te­ra­pe­u­ter, at som­mer­fe­ri­en for man­ge par er en kærkom­men lej­lig­hed til at genop­ret­te ro­man­tik­ken, som el­lers har væ­ret ned­pri­o­ri­te­ret i en travl og hek­tisk hver­dag. De store for­vent­nin­ger til ferien kan dog væ­re det, der en­der med at gi­ve et i for­vej­en skran­ten­de for­hold døds­stø­det. Det for­kla­rer par­for­holds- og skils­mis­seco­ach Met­te H. Hin­ner­skov.

» Man for­ven­ter en per­fekt fe­rie uden skæn­de­ri­er og med mas­ser af nær­hed og kær­lig­hed. Men når ro­man­tik­ken så ik­ke op­står, for­di par­ter­ne i hver­da­gens stress er ryk­ket fra hin­an­den, bli­ver de enormt skuf­fe­de og mi- ster tro­en på for­hol­det, « si­ger Met­te Hin­ner­skov.

Hen­des er­fa­ring er, at det sær­ligt er to ty­per, der hen­ven­der sig i sen­som­me­ren. De, der al­le­re­de har be­slut­tet sig for at stop­pe for­hol­det før ferien, men ik­ke vil­le øde­læg­ge stem­nin­gen for part­ne­ren og bør­ne­ne, og dem, som ser ferien som for­hol­dets sid­ste chan­ce.

Det sam­me op­le­ver se­xo­log og par­te­ra­pe­ut Maj Wis- mann. Hun har i sin tid­li­ge­re prak­sis of­te haft ’ akut- ti­der’ i som­mer­fe­ri­er­ne på grund af de man­ge hen­ven­del­ser.

» Når nor­ma­le va­ner bry­des, ban­ker de kon­flik­ter på, som man­ge par har gemt på i de­res travle hver­dag. Og når de så rul­les frem, så tæn­ker vi au­to­ma­tisk, at hvis vi ik­ke en­gang kan fin­de ud af at hol­de fe­rie sam­men, så må det væ­re det ul­ti­ma­ti­ve be­vis på, at så kan vi ik­ke væ­re et par, « si­ger Maj Wis­mann.

Spør­ger man, hvad dan­sker­ne pri­mært sav­ner i de­res for­hold, sva­rer om­kring hver ot­ten­de, ’ at man var bed­re til at ta­le sam­men’. Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, som TNS Gal­lup har fo­re­ta­get for BT.

» Det vil­le lø­se man­ge pro­ble­mer, hvis folk lag­de mo­bi­len og i ste­det var nær­væ­ren­de og tal­te med de­res part­ner om be­hov og for­vent­nin­ger. Men vi reg­ner med, at tin­ge­ne kom­mer af sig selv, « si­ger Maj Wis­mann.

For­hol­det er ned­pri­o­ri­te­ret

At man­ge i dag ned­pri­o­ri­te­rer de­res par­for­hold, hæn­ger i høj grad sam­men med selv­re­a­li­se­ring. Det for­kla­rer Mat­ti­as Stø­len Due, der er psy­ko­log og for­fat­ter til bo­gen ’ Pas på par­for­hol­det’.

» Vi er en ge­ne­ra­tion, der bredt set un­der­vur­de­rer, hvad det kræ­ver at hol­de fast i en re­la­tion, som er så vig­tig og god, men og­så så svær. Man har alt for travlt med at re­a­li­se­re sig selv i ste­det for at re­a­li­se­re re­la­tio­nen, « si­ger Mat­ti­as Stø­len Due.

For at få et godt og stærkt par­for­hold me­ner han, at man bør træ­ne re­la­tio­nen ved at ta­le sam­men og dyr­ke hin­an­den. » Par­for­hold er en ar­bejds­op­ga­ve, som skal pri­o­ri­te­res li­ge­som sport, « ly­der det enstem­migt fra al­le tre eks­per­ter. Står man net­op og skal på som­me­fe­rie, er der dog et råd, som de fle­ste med for­del kan føl­ge.

» Af­stem je­res for­vent­nin­ger og lyt til hin­an­dens be­hov. Hvad sy­nes du, hvad sy­nes jeg, og hvad gør vi så, « si­ger Met­te Hin­ner­skov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.