’ Vi pri­o­ri­te­rer at ha­ve ale­ne­tid’

BT - - NYHEDER -

Kri­sti­an Hen­rik Jakob­sen ( 35 år) og Li­ne Lin­de­gaard ( 25 år). Har væ­ret sam­men i tre år og bo­et sam­men i to. Par­ret har Li­ne Lin­de­gaards fi­re- årig søn på fuld­tid og Kri­sti­an Hen­rik Jakob­sen to søn­ner hver an­den uge. Hvad gør I for at hol­de liv i kær­lig­he­den?

I we­e­ken­den har vi væ­ret på spa­op­hold, og ge­ne­relt prø­ver vi ba­re at plan­læg­ge nog­le ting, som vi kan glæ­de os til. Så stik­ker vi af hjem­me- fra og prø­ver at bry­de de dag­li­ge ru­ti­ner. Vi vil ger­ne bå­de ha­ve ale­ne­tid og tid sam­men med bør­ne­ne. Hvad er je­res ud­for­drin­ger? Der kan godt kom­me me­get ru­ti­ne i et for­hold med tre børn. Og så kan det selv­føl­ge­lig og­så væ­ret en øko­no­misk ud­for­dring. Der­u­d­over skal man li­ge væ­re op­mærk­som på kom­mu­ni­ka­tio­nen, så der ik­ke sker mis­for­stå­el­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.