VI SAV­NER SEX

BT - - NYHEDER -

der­sø­gel­se, som TNS Gal­lup har la­vet for BT. Bå­de mænd og kvin­der er ble­vet spurgt om, hvad de ser som de tre stør­ste styr­ker ved par­for­hol­det, og beg­ge par­ter er eni­ge. ’ At vi el­sker hin­an­den’ kom­mer i før­ste ræk­ke.

Næst ef­ter kær­lig­hed pe­ger stør­ste­delen på, at det er en styr­ke ’ at gi­ve hin­an­den plads til at gø­re ting hver for sig’, og ’ at man har respekt for hin­an­den’.

To punk­ter, som ik­ke over­ra­sker par­te­ra­pe­ut og se­xo­log Maj Wis­mann:

» Hvis man vil op­ret­hol­de in­teres­sen for hin­an­den, er det vig­tigt og­så at gø­re ting hver for sig. Det er svært at sav­ne el­ler respek­te­re no­gen, hvis man al­tid er sam­men, « ly­der det fra Maj Wis­mann.

Sex el­ler snak

Gal­lup har og­så spurgt, hvad dan­sker­ne sav­ner mest i de­res for­hold.

ener­gi ind i fæl­les­ska­bet. Lad væ­re med at gø­re jer selv æl­dre, end I er. Tal sam­men og und­gå at væ­re for­u­dind­ta­get. Selv­om man har kendt hin­an­den i man­ge år, skal man hu­ske, at folk for­an­drer sig. Ud­nyt den fri­hed, I har få­et og brug spon­ta­ni­te­ten til at fin­de jer selv igen. Ti­na Lar­sen og Kim Ni­el­sen ny­der, at der er plads til at væ­re spon­ta­ne, ef­ter at de­res dat­ter er flyt­tet hjem­me­fra.

Fo­to: Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.