X OG NÆR­VÆR

BT - - NYHEDER -

Og her be­gyn­der mænd og kvin­der straks at bli­ve væ­sent­lig me­re ue­ni­ge. For hvor mæn­de­ne pe­ger på ’ et godt se­xliv’, øn­sker kvin­der i hø­je­re grad at væ­re ’ go­de til at ta­le sam­men’.

Skal man ha­ve et stærkt par­for­hold, er det ene dog vig­ti­ge­re end det an­det, ly­der det fra par- og skils­mis­seco­ach Met­te Hin­ner­skov.

» Ker­nen i et godt for­hold er sam­hø­rig­hed. Hvis man ik­ke er go­de til at ta­le sam­men, vil pro­ble­mer­ne ho­be sig op, uan­set om man så har et godt se­xliv, « si­ger hun.

I un­der­sø­gel­sen er dan­sker­ne og­så klar med svar på,

Ja­men, det kom­mer jo helt hvor de­res part­ner bur­de for­bed­re sig.

Og her kan man vist ro­ligt kon­sta­te­re, at mænd og kvin­der ser me­get for­skel­ligt på tin­ge­ne. 23 pct. af mæn­de­ne vil­le nem­lig øn­ske, at de­res part­ner var me­re vil­lig til sex, mens 18 pct. af kvin­der­ne ik­ke me­ner, at de­res bed­re halv­del del­ta­ger nok i de hus­li­ge plig­ter der­hjem­me.

Kræ­ver hand­ling

Kvin­der­ne er dog godt klar over, at det bli­ver til for lidt leg på lag­ner­ne. På spørg­må­let om, hvor man selv kun­ne for­bed­re sig, har 19 pct. af kvin­der­ne sva­ret ’ bur­de væ­re me­re vil­lig til sex’.

Flest mænd har sva­ret, at de ’ bur­de væ­re me­re nær­væ­ren­de’, mens beg­ge par­ter er eni­ge om, at man ’ bur­de væ­re me­re ak­tiv’.

» Det er ik­ke over­ra­sken­de, at dan­sker­ne sav­ner dis­se ting ved hin­an­den. Men al­le punk­ter er no­get, der kræ­ver hand­ling, og man­ge reg­ner i dag med, at tin­ge­ne kom­mer af sig selv. Vi er he­le ti­den on­li­ne på so­ci­a­le me­di­er og glem­mer, at li­vet be­løn­ner hand­ling.

Man skal ak­tivt ta­ge en be­slut­ning om at væ­re nær­væ­ren­de og så væ­re det, « si­ger par­te­ra­pe­ut Maj Wis­mann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.