Sha­rifs vil­de liv

Af­fæ­rer­ne, det uæg­te barn og den tab­te for­mue

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

Den egyp­ti­ske sku­e­spil­ler Omar Sha­rif er død af et hjer­te­an­fald i en al­der af 83 år. Vi ser tilbage på sku­e­spil­le­rens vil­de liv.

Omar Sha­rif er bedst kendt for sin ti­tel­rol­le i fil­men ’ Dok­tor Zhi­va­go’ fra 1965, der vandt en Oscar i fem for­skel­li­ge ka­te­go­ri­er.

Den egyp­tisk­fød­te Sha­rif, der kom til ver­den og fik nav­net Mi­chel Chal­houb i Ale­xan­dria i 1932, be­gynd­te sin ud­dan­nel­se med at læ­se ma­te­ma­tik og fy­sik på uni­ver­si­te­tet, men sku­e­spil­let trak, og ef­ter en ræk­ke rol­ler i hjem­lan­det blev han en po­pu­lær sku­e­spil­ler i Hol­lywood ef­ter det in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud i ’ Lawren­ce of Ara­bia’ fra 1963.

Den hø­je og flot­te sku­e­spil­ler var kendt som en kvin­de­for­fø­rer, der blandt an­det skal ha­ve haft af­fæ­rer med Bar­bra Strei­sand, som han spil­le­de over for i hit­fil­men ’ Fun­ny Girl’ fra 1968, og sku­e­spil­ler­ne In­grid Berg­man, Julie Chri­stie og Cat­he­ri­ne De­ne­u­ve.

Fo­rel­sket én gang

Selv hæv­der han, at den ene­ste gang, han har væ­ret rig­tig fo­rel­sket, var i sin eks­ko­ne, den egyp­ti­ske sku­e­spil­ler Fa­ten Ha­ma­ma, som han var sam­men med i 20 år og har søn­nen Ta­rek El- Sha­rif med.

De to spil­le­de over for hin­an­den i den egyp­ti­ske film ’ The Bla­zing Sun’ i 1954. Ha­ma­ma var en me­get kendt sku­e­spil­ler i hjem­lan­det, men hun var al­drig før gå­et med til at kys­se på film. Hun gjor­de en und­ta­gel­se med Sha­rif, hvil­ket blev no­get af en skan­da­le, og året ef­ter kon­ver­te­re­de den græsk- ka­tol­ske Sha­rif til is­lam for at gif­te sig med hen­de.

I 1965 blev de se­pa­re­ret. Sha­rif hav­de for svært ved at hol­de sig til ba­re én kvin­de, ef­ter han var ble­vet en in­ter­na­tio­nal su­per­stjer­ne, men par­ret blev først of­fi­ci­elt skilt i 1974 og for­blev go­de ven­ner.

» Jeg blev al­drig fo­rel­sket igen. Jeg blev al­drig gift, jeg flyt­te­de al­drig sam­men med en pi­ge. Jeg har haft gan­ske få kor­te even­tyr, men ik­ke så man­ge, og slet ik­ke så man­ge, som jeg til­skri­ves, « har han for­talt i et in­ter­view med The Gu­ar­di­an.

Fa­ten Ha­ma­ma dø­de, 83 år gam­mel, tid­li­ge­re på året.

En kort af­fæ­re

Omar Sha­rif ef­ter­la­der sig - ud­over søn­nen Ta­rek El- Sha­rif - og­så et uæg­te barn, som han har an­er­kendt, men al­drig væ­ret far for.

’ Jeg hav­de en me­get, me­get kortva­rig af­fæ­re - jeg snak­ker få mi­nut­ter - med en pi­ge, og den­ne kvin­de, hun var en jour­na­list, hun in­ter­viewe­de mig, og vi...’ for­tal­te han åbent­hjer­tigt til The Gu­ar­di­an.

To år se­ne­re send­te kvin­den Sha­rif et bil­le­de af et barn, der lig­ne­de ham på en prik ’ bort­set fra over­skæg­get’, som han jo­ke­de.

Lu­do­man

Fra slut­nin­gen af 60er­ne var Omar Sha­rif en af ver­dens bed­ste brid­ge­spil­le­re. Han rej­ste rundt med sit ’ Omar Sha­rif Brid­ge Cir­kus’, skrev fle­re bø­ger om em­net og ud­vik­le­de og­så brid­ge­spil til pc. Men Sha­rif nø­je­des ik­ke med kun at spil­le brid­ge - og­så an­dre for­mer for spil til­trak sku­e­spil­le­ren, der ud­vik­le­de et egent­ligt pro­blem.

Selv men­te han, at lu­do­ma­ni­en skyld­tes en­som­hed:

’ Jeg vil­le al­drig ha­ve over­ve­jet at ta­ge på ka­si­no, til en spil­le­klub, hvis jeg hav­de no­gen at spi­se mid­dag med,’ har han for­talt til The Gu­ar­di­an.

Men gan­ske trist var det åben­bart ik­ke til­fæl­det - i hvert fald ly­der hi­sto­ri­en, at mil­li­ons­to­re tab på ba­re en en­kelt af­tens rou­let­te­spil tvang ham til at sæl­ge sit hus i Pa­ris - og i øv­rigt ind­spil­le nog­le af kar­ri­e­rens dår­lig­ste film, som hans to bør­ne­børn gjor­de nar ad ham for at la­ve.

I 2003 blev han dømt for at ha­ve nik­ke ten po­li­ti­mand en skal­le. Det ske­te, ef­ter Sha­rif hav­de tabt over 200.000 kro­ner på en af­ten og var kom­met op at skæn­des med croupi­e­ren, der til­kald­te or­dens­mag­ten. Og et par år se­ne­re an­greb han en par­ke­rings­vagt i Be­ver­ly Hills.

Dog fort­sat­te han film­kar­ri­e­ren og in­spil­le­de blandt an­det ’ Mon­si­eur Ibra­him og Kor­a­nens blom­ster’ i 2003, der ind­brag­te ham en Cés­ar - den fran­ske ver­sion af en Oscar. Helt op til 2013 la­ve­de han fle­re film, ind­til han be­gynd­te at bli­ve for svæk­ket af alzhei­mer.

Omar Sha­rifs op­rin­de­li­ge navn var Mi­chel De­mi­tri Chal­houb. Hans kunst­ner­navn Sha­rif be­ty­der ’ no­bel’ på ara­bi­sk. Til høj­re ses den un­ge Omar Sha­rif med sin da­væ­rens­de ko­ne, den egyp­ti­ske sku­e­spil­ler Fa­ten Ha­ma­ma,

Fo­to: Reu­ters og EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.