KENDISKRIG I BOG­BRAN­CHEN

BT - - KULTUR - Lon­nie Kjer bt@bt.dk

Dan­sker­ne er vil­de med biografier, og så snart vi har vin­ket far­vel til som­me­ren, fyl­des bog­hand­ler­ne med en ny om­gang bø­ger om dem, vi ger­ne vil vi­de me­re om: De kend­te. Fle­re end no­gen­sin­de, at døm­me ef­ter for­la­ge­nes ef­ter­årska­ta­lo­ger.

De har al­tid væ­ret po­pu­læ­re, hi­sto­ri­er­ne og for­tæl­lin­ger­ne om de kend­te. Og man be­hø­ver ik­ke læn­ge­re at ven­te på at bli­ve ‘ gam­mel nok’ til at skri­ve sin bi­o­gra­fi el­ler få an­dre til at gø­re det. Selv de un­ge kan væ­re med. Fra sport­s­folk til mu­si­ke­re, der end­nu ik­ke har le­vet et halvt liv at be­ret­te om.

» Ja, spek­t­ret er ud­vi­det, så der er mas­ser biografier om og af yn­gre men­ne­sker, der end­da i fle­re til­fæl­de når at skri­ve me­re end en en­kelt bi­o­gra­fi, « for­tæl­ler lit­te­ra­tur­re­dak­tør Sø­ren Kas­se­be­er, Ber­ling­s­ke.

» Men at bi­o­gra­fi­er­ne hit­ter, er der ik­ke no­get nyt i. De har al­tid solgt godt, så når for­la­ge­ne ud­gi­ver så man­ge af dem – og på én gang, er det selv­føl­ge­lig for­di, de ved, at pu­bli­kum­met er der, « si­ger han.

Og un­der årets ju­le­træ kan du fin­de biografier af Ka­ren Thi­sted, Don Ø, Ma­nu Sa­re­en og Ritt Bjer­re­gaard. Med Dizzy Mizz Lizzy, mu­si­ke­ren Ni­arn og den tid­li­ge­re hånd­bold­stjer­ne Anja Andersen. Blandt en hel mas­se an­dre. Un­ge, gam­le, le­ven­de og dø­de. Dem, vi fa­sci­ne­res af. For hvor­dan nå­e­de de de­res mål, hvad var de­res suc­ces­ser og fi­a­sko­er, og i hvil­ket lys sæt­ter det egent­lig os selv?

» Vi kan ik­ke und­gå at spej­le os lidt i de men­ne­sker, vi læ- ser om. Vi sæt­ter de­res liv op mod vo­res eget, må­ler os med dem og re­flek­te­rer over vo­res eget liv, når vi læ­ser om en an­dens livs­for­løb. Det fan­ger os. Og så ved man, hvad man får, når man læ­ser en bi­o­gra­fi, « si­ger Sø­ren Kas­se­be­er.

Og­så selv om man får lidt for­skel­ligt. Fra de tyn­de, let­te, bil­ledspæk­ke­de biografier til de helt tun­ge dren­ge, der kræ­ver me­re tid og kon­cen­tra­tion, for­kla­rer lit­te­ra­tur­re­dak­tø­ren.

» Der er stor for­skel på dem. Li­ge så let for­dø­je­li­ge de kan væ­re, li­ge så kom­plek­se og gen­ne­m­ar­bej­de­de kan de væ­re. Nog­le er store vær­ker, der har ta­get åre­vis at skri­ve, an­dre er de små, hur­ti­ge, der til­freds­stil­ler en hur­tig sult, « si­ger Kas­se­be­er.

MU­SI­KE­RE

‘ Stjer­ne­mø­der’, om Jo­hn­ny Rei­mar, skre­vet af Hen­rik Ve­ster­berg og Jo­hn­ny Rei­mar. Anek­do­ter om dem, han mød­te på vej­en i sin lange kar­ri­e­re. Ud­kom­mer i sep­tem­ber på Pe­op­le’s Press.

’ Dizzy Mizz Lizzy’, af Jan Poul­sen. Hi­sto­ri­en om de tre te­e­na­ge­res fæl­les dren­gedrøm og en be­ret­ning om et umen­ne­ske­ligt ar­bejds- og for­vent­nings­pres, der gjor­de drøm­men til et ma­re­ridt. Ud­kom­mer i ok­to­ber på Gyl­den­dal.

‘ Mit liv, mi­ne reg­ler’. Ni­els ‘ Ni­arn’ Roos for­tæl­ler om vir­ke­lig­he­den bag det fe­te­re­de liv og om et mas­sivt al­ko­ho­log stof­mis­brug. Ud­kom­mer i sep­tem­ber på Pe­op­le’s Press.

‘ Li­vet ven­ter’, Tho­mas Hel­mig - sam­ta­le­bog med Kir­sten Ja­cob­sen. Om kær­lig­hed, tek­ster, iden­ti­tet og pas­sion. Ud­kom­mer i novem­ber på Gyl­den­dal.

’ Al­lan Ol­sen’, af Dan Phi­lip­sen og Al­lan Ol­sen. Om en af lan­dets mest kom­pro­mis­lø­se mu­si­ke­re og sangskri­ve­re. Ud­kom­mer i novem­ber på Politikens For­lag.

SKU­E­SPIL­LE­RE

‘ To rol­ler. Ét liv.’ Om sku­e­spil­le­ren Kir­sten Walt­her. Af An­ne- So­fie Storm Wes­che. Hvor­dan fandt en stille pi­ge fra en jævn Ama­ger- fa­mi­lie vej til pla­ka­ten med de al­ler­stør­ste nav­ne? Og hvor­for end­te hen­des liv så tragisk? Ud­kom­mer i ok­to­ber på

Pe­op­le’s Press.

‘ Mit liv som Ulf’, af Ulf Pil­gaard og Ole Søn­ni­ch­sen. Hi­sto­ri­en om præ­ste­søn­nen, der lag­de lan­det ned med sit ko­mi­ske ta­lent – så me­get, at det skyg­ger for re­sten af hans ta­lent som sku­e­spil­ler. Ud­kom­mer i ok­to­ber på Gyl­den­dal.

DE­BAT­TØ­RER

‘ Ver­den er sta­dig ny’. Ras­mus Tant­holdt og An­dreas Fugl Thø­ger­sen. Om mø­der med men­ne­sker i krig og kon­fl ik­ter­ne i lan­de som Irak, Sy­ri­en, Jor­dan og Is­ra­el. Ud­kom­mer i ok­to­ber på Gyl­den­dal.

‘ At­ten­tat’, af Lars Hedegaard. Erin­drings­bog om den

for­mid­dag, hvor en mand for­klædt som po­st­bud for­søg­te at sky­de ham. Et til­ba­ge­blik på de uger og må­ne­der, der vend­te op og ned på hans liv. Ud­kom­mer i ok­to­ber på Pe­op­le’s Press. ’ Agent Storm – Mit liv i

al- Qai­da’, af Mor­ten Storm med Paul Cru­is­hank og Tim Li­ster. En spæn­dings­mæt­tet første­hånds­be­ret­ning om man­den, der var i læ­re hos is­la­mi­sten Omar Ba­kri, rej­ste til Ye­men og blev in­tro­du­ce­ret for al Qa­e­da- le­de­ren Anwae al-Awlaki . Ud­kom­mer i ok­to­ber på på Pe­op­le’s Press.

‘ Sort land’, af Ah­mad Ma­h­moud, op­vok­set i ind­van­drerghet­to, møn­ster­bry­der, der be­ta­ler pri­sen for sin yt­rings­fri­hed og har brudt med fa­mi­li­en. Ud­kom­mer i sep­tem­ber på Pe­op­le’s Press.

FOR­FAT­TE­RE

‘ Jakob var her’, af Ru­ne Skyum Ni­el­sen om for­fat­te­ren Ja­cob Ejers­bo og hans alt for kor­te liv, ud­kom­mer i novem­ber på Gyl­den­dal.

’ Mi­cha­el Strun­ge’, af Pe­ter Rewers. Den før­ste egent­li­ge bog om en af 80’ er­nes store ly­ri­ke­re, der dø­de som 27- årig. Kom tæt på hans liv, uni­vers, syg­dom og ar­bej­de. Ud­kom­mer i ok­to­ber på Gyl­den­dal.

PO­LI­TI­KE­RE ’ Ves­ta­gers før­ste 100 da­ge’ af Jens Thom­sen.

Om Mar­gret­he Ves­ta­ger og det ar­bej­de, der fo­re­går fra hen­des ka­bi­net i Bruxel­les. Ud­kom­mer i ok­to­ber på Gyl­den­dal.

SPORT­S­U­DØ­VE­RE

’ Det er al­drig for sent at

bli­ve den, man er’. Den tid­li­ge­re hånd­bold­stjer­ne Anja Andersen ser tilbage på sit liv og sin kar­ri­e­re. Ud­kom­mer i ok­to­ber på Politikens For­lag.

‘ In­si­de Liverpool’ om Martin Hansen, tid­li­ge­re Liverpool- spil­ler. Om ta­len­tet, fø­lel­sen af magt, store løg­ne, pen­ge og et be­skidt spil. For­talt til Jes­per Gaarskjær. Ud­kom­mer i sep­tem­ber på Pe­op­le’s Press.

… OG AL­LE DE AN­DRE

‘ Selv­føl­ge­lig skal hun bo

hos mig’, Lot­te Hei­se om det bed­ste og det vær­ste ved at fl yt­te sam­men med sin han­di­cap­pe­de mor, kam­pen for sin mors ret og kon­se­kven­ser­ne af det tæt­te fæl­les­skab. Ud­kom­mer i au­gust på Gyl­den­dal.

’ Exit Par­ken; Don Ø’ - den ufi ltre­re­de ver­sion af for­lø­bet. der end­te med hans exit. Ud­kom­mer i ok­to­ber på Politikens For­lag. ‘ Mit navn er Lars Juhl og jeg har fuck­et mit liv op’, om man­ge­mil­li­o­næ­ren Lars Juhl, der faldt død om, og over­le­ve­de. Ud­kom­mer i sep­tem­ber på Politikens For­lag.

’ Un­der­dan­marks jæ­ger

sol­da­ter’, af Lis­beth Zor­nig Andersen, Mi­ka­el Lind­holm og Lo­tus Turèll. Om de men­ne­sker, der kan gå lidt læn­ge­re på li­te­ren, tå­ler me­re end de fl este og præ­ste­rer over for­vent­ning, trods en op­vækst i ek­strem modgang. ’ Når man som 12- årig kan leve uden mad og søvn i da­ge­vis og i det he­le ta­get uden tryg­hed og om­sorg, er man ble­vet sin egen jæ­ger­sol­dat’. Med blandt an­dre Claus El­gaard, Mads Hol­ger, Kri­sti­an Dit­lev Jen­sen og Pia Ol­sen Dyhr. Ud­kom­mer på Gyl­den­dal.

He­le Dan­marks Yvon­ne fra ’ Ol­sen Ban­den’- fil­me­ne, Kir­sten Walt­her. Hen­des liv, der end­te tragisk, be­skri­ves i en ny bi­o­gra­fi. Fo­to: Per Pej­strup

De­bat­tør Lars Hedegaard har skre­vet en bog om at­ten­ta­tet, der nær hav­de ko­stet ham li­vet.

Fo­to: Nils Meilvang

Fo­to: Kim Hau­gaard

Tho­mas Hel­mig rek­flek­te­rer over kær­lig­hed og pas­sion i ny sam­ta­le­bog. Ud­kom­mer i ef­ter­å­ret.

Dat­ter af Chi­li og Dan Turèll, Lo­tus, er med­for­fat­ter til en bog, der hand­ler om børn af dys­funk­tio­nel­le fa­mi­li­er. Hun end­te selv med at figh­te sig frem i li­vet. Fo­to: Ni­ko­laj Li­na­res

Ulf Pil­gaard er me­get an­det og me­re end ham, der spil­ler dron­ning Mar­gret­he i Cir­kus­revy­en.

Fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.