Blo­di­ge vampyrer

BT - - TV - ACTIONGYSER 09: 20 18: 00 13: 35 16: 30 21: 00 00: 35- 06: 00 10: 50 12: 15 19: 30 15: 00 22: 50

Da Bla­des mor var gravid, blev hun bidt af en vam­pyr, og mens hun syg­ne­de hen, modt­og hen­des ufød­te søn en sær­lig ga­ve: Han blev halvt vam­pyr og halvt men­ne­ske - med bå­de vam­py­rens og men­ne­skets bed­ste ev­ner for­e­net i sin per­son. Bla­de vok­se­de op på ga­den, ind­til han blev adop­te­ret af den god­hjer­te­de Whi­st­ler, som kæm­per en en­som kamp mod de blodtørsti­ge vampyrer. Bla­de har nu selv på­ta­get sig rol­len som front­fi gur i kam­pen mod vam­py­rer­ne som har væ­ret i stand til at spre­de de­res ind­fl ydel­se i al­le stør­re by­er, hvor de i hem­me­li­ge dan­se­klub­ber lok­ker med nat­li­ge fri­stel­ser - blot for at hug­ge tæn­der­ne i men­ne­ske­ne og om­ven­de dem. Bla­de mø­der blod­spe­ci­a­li­sten Ka­ren Jen­sen, som er ble­vet bidt af en vam­pyr og des­pe­rat har brug for be­hand­ling. Han ta­ger hen­de med til Whi­st­lers la­bo- ra­to­ri­um, hvor hun får en ind­sprøjt­ning af fl yden­de hvid­løg - men kan hun red­des? Bla­de le­ver selv i en lig­nen­de skrø­be­lig ba­lan­ce: Whi­st­lers

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: se­rum hol­der ham på den men­ne­ske­li­ge si­de, men må­ske vil han grad­vis op­byg­ge re­si­stens, så hans vam­py­r­væ­sen ta­ger over? ( TV 2 Zulu)

Mor­gen- tv ( T) Kap­ta­jn Ne­mo og by­en un­der ha­vet. En­gelsk even­tyr­film fra 1969.

( T) Hvem sag­de mord?. En­gelsk krimi fra 1964. ( T) She­rif­fens sid­ste skud. Amr. western fra 1958. ( T) Vest for Mis­souri. Amr. western fra 1951. ( T) Kon­ger­nes dal. Amr. even­tyr­film fra 1954. ( T) Spi­nout. Amr. mu­sik­film fra 1966. ( T) Op­gør i Cross Cre­ek. Amr. western fra 1956.

( T) Tre mænd red ud. Amr. western fra 1950. ( T) The Secret Part­ner. En­gelsk krimi fra 1961. ( T) Bræn­de­mær­ket. Ame­ri­kansk krimi fra 1978. Vor mo­ders hus. En­gelsk dra­ma fra 1967. Nat- tv.

Wes­ley Snipes ( t. v.) som Bla­de og Step­hen Dor­ff som Dea­con Frost i den ame­ri­kan­ske actiongyser ” Bla­de” fra 1998.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.